Kar?s?na giden yol kocas?ndan gecti-1

?stanbul’un üstü aç?k ve sosyetesinin u?rad??? bir AVM de ba?lad? her ?ey, yaz tatili sonras? spor merkezinde a??rl?klar alt?nda çal???rken rastlad?m Cengiz’e sar???n renkli gözlü fit say?labilecek bir vücuda sahip birazda kibar biriydi, spor merkezine yeni kay?t olmu? olmal?yd? ki aletlerde ya?ad??? acemilikler sebebiyle sürekli olarak hocalardan yard?m isteyip hareketleri hat?rlatmalar?n? bekliyordu, malum hocalarda öncelikle kad?n mü?terilere hizmet vermeyi tercih ettikleri için bir kaç defa yapmas? gereken hareketi ben göstermi?tim yard?m için.Bu sayede tan??m?? kar??la?malar esnas?nda öncelikle selamla?ma ile devam eden samimiyet daha sonra spor merkezinin kafesinde kar??l?kl? olarak meyve suyu ikram? ile devam eder hale gelmi?ti. Yakla??k bir ay kadar bu ?ekilde selamla??p ufak tefek sohbetlerden sonra bir Cuma ak?am? yine Cengiz ile spor merkezinde iken merdivenlerden inen Esmer 165 cm boylar?nda iri say?lacak memelere ve sütun gibi bacaklara sahip hatuna tak?lm??t? gözüm, tam bir afetti merdivenlerden inerken etrafa bak?yor ve birini ar?yor gibiydi, ben onu çakt?rmadan keserken oda bizim tarafa do?ru bakt? ve sonra yürümeye ba?lad? direk bize do?ru geliyordu ve geldi geldi geldi yan makinede antreman yapan Cengiz’in yan?nda durdu, Cengiz yapm?? oldu?u hareketi yar?m b?rakarak ” Hayat?m ho? geldin” dedi ve öptü bu esmer afeti, sonra bana dönüp e?im Ayça tan??t?ray?m dedi, ben biraz önce hatunu ba?tan aya?a kesmenin verdi?i mahcubiyetle elini s?karak memnun oldum dedim . Cengiz daha önceki sohbetlerimizde evli oldu?unu söylemi?ti ama böyle bir afetle evli oldu?unu belirtmemi?ti tabiki… tan??ma fasl?ndan sonra Cengiz ve Ayça birlikte program?n? almak için spor hocas?na gittiler, giderken bir taraftan Ayça’n?n yürüyü?ünü ve poposunu seyrediyordum, kendisi gibi götü de muhte?emdi. Neyse bunlar Ayça’n?n program?n? ald?lar ve Ayça spor hocas?n?n e?li?inde antremanlar?na ba?lad?. Art?k daha bir samimiyetle Cengiz’e yakla??yor hareketlerine yard?m ediyor ve spora geldi?imiz günleri ayarlayarak birlikte spor yapmaya çal???yordum, bunda Ayça’n?n muhte?em fizi?inin ve o fizi?in yaratt??? ça?r???m?n etkisi çoktu aç?kças?, özellikle o hangi alette çal???yorsa ona yak?n aletlerde çal??maya özen gösteriyor, kocas? gibi ona da yard?m ediyordum. Cengiz ile devam eden sohbetimiz daha ilerlemi? özellikle soyunma odas?nda hatunlar üzerine de konu?maya ba?lam??t?k, yanl?z soyunma odas?nda dikkatimi çeken ?ey Cengiz’in soyunup giyinirken tamamen ç?plak kalarak giyinmesi ve du?a gitmesi olmu?tu, tamamen k?ls?z fakat fit bir vücuda sahipti yan?mda çok rahat hareket ediyor e?ilip kalk?yor ve tüm bunlar? yaparken ben bak?yormuyum diye çakt?rmadan bana bak?yordu. Spor sayesinde geli?en dostlu?umuz iyice ilerlemi?ti, art?k spor bitince hemen gitmiyor AVM deki cafelerde oturup bir?eyler içiyor ve sohbet ediyorduk, ?zmir’den gelmi?lerdi ve ?stanbul’a yabanc?lard?, hem biraz ortam olsun hemde stres atmak amac?yla spora ba?lam??lard?. Cengiz ile muhabbetimiz art?kça e?i Ayça ile de iyiden iyiye samimiyetimiz artm?? ve spor merkezinde hep yan?nda ve yard?mc?s? olmaya ba?lam??t?m, gelmedi?i zamanlar Cengiz’e soruyor merak ediyordum, Cengiz’le soyunma odas? sohbetlerimizde art?k seks muhabbetleri de yap?lmaya ba?lam?? ve esmer hatunlardan çok ho?land???m? belirtmi?tim, özellikle Ayça gibi hatunlardan deyip kar?s?n? örnek bile göstermi?tim utanmadan ve oda fark?nday?m demi?ti ve gülümsemi?ti arkas?ndan da sen neden soyunma odas?nda rahat davranm?yorsun diye sordu ? nas?l dedi?imde sürekli olarak havlu ile dolan?yorsun kendini rahat b?rak erkek erke?eyiz yi?idin mal? meydanda olur dedi ve s?r?tarak du?a gitti söyledi?inden ne anlam ç?karmam gerekir diye dü?ünürken, Cengiz du?a girmeden geri geldi ve çantas?nda bir?ey al?p ayr?ca o be?endi?in Esmer hatuna ula?man için baz? engelleri ikna etmen gerekir deyip tekrar gülümseyerek du?a yöneldi, engel ne diye kara kara dü?ünerek du?a yöneldi?imde tüm kabinlerin dolu oldu?unu gördüm, en sondaki kabinin cam kap?s?nda ise Cengiz’in havlusu as?l?yd? kendisi Fenerbahçe taraftar? oldu?u için spor merkezinin havlusunu kullanm?yor ve Kendi havlusunu getiriyordu, Cengizin kabinine do?ru yöneldim ve kap?s?n?n kapal? olmad???n? fark ettim ve art?k ne olacaksa olsun diyerek içeriye dald?m Cengiz tamamen ç?plak bir halde vücudunu sabunluyordu, içeri dal?nca pardon kap? aç?k olunca bo? zannetmi?tim dedim, yüzüme bakt? k?smen bo? say?l?r doldurmak istermisin dedi, art?k dönü?üm yoktu içeriye girmi?tim neden olmas?n dedim ve siyah caml? kap?y? kapatt?m. Oldukça geni? bir du? yeriydi, siyah caml? olmas? içerinin görünmesini engelliyordu, kap?y? kapat?r kapatmaz Cengiz iki ad?m at?p yan?ma geldi ve ?u havludan kurtul art?k deyip belimdeki havluyu çözdü ?imdi ikimizde ç?r?lç?plakt?k ba?tan a?a?? beni süzüyordu, söyledi?i ilk laf ” dedi?im gibi Ayça’ya ula?mak için önce beni ikna etmelisin” oldu arkas?ndan bay?l?yorum senin k?ll? bedenine dedi elini uzatt? ve sikimi tutup ok?amaya ba?lad?, evet bu elimdeki ?ey beni ikna ederse Ayça’ya ula??rs?n deyip önümde e?ildi ve elinde tuttu?u sikimi yalamaya ba?lad?, daha önce CD ve travesti beçermi?tim ama aradan uzun zaman geçmi?ti ve ?imdi bir erkek yarra??m? emiyordu tüm du?lardan su akt??? için içerisi oldukça gürültülüydü, rahat rahat ama çok fazla k?s?k sesle olmadan konu?uyordu, ?imdi Cengiz bir taraftan ta??aklar?m? eliyle ok?uyor di?er taraftan yarra??m? emiyordu, emdikçe yarra??m kaz?k gibi oldu art?k bende Cengiz’in kafas?ndan saçlar?ndan tutup yalamas?na yard?mc? oluyor, hareketlerini kontrol ediyordum, usta bir fahi?e gibi yal?yor emiyor zevkten tavan yapt?r?p bo?almamam için yeri geldi?inde geri çekiliyordu 6-7 dakika kadar bu ?ekilde yalad?ktan sonra aya?a kalkt?, hiç bir ?ey söylemeden ellerini duvara dayay?p bacaklar?n? iki yana iyice ay?r?p götünü d??ar?ya do?ru verdi ve dönüp ?imdi kar??nda Ayça varm?? gibi davran hadi bakal?m dedi, e?ilip tertemiz ve k?ls?z götünü öpmeye ba?lad?m, art?k dönü? yoktu Ayça’y? sikmek için kocas?n? sikecektim kalçalar?n? öpüp ok?ad?m bir iki tokat att?m ama ?slak oldu?u için çok fazla ses ç?k?yordu sonra ellerimle kalçalar?n? iyice aralay?p tertemiz deli?ini dillemeye ba?lad?m, k?s?k sesle inliyordu Cengiz 1-2 dakika bu ?ekilde emdikten sonra yeter diye seslendi hadi içime gir art?k deyip du? jelinden eline s?k?p önce yarra??m? sonra deli?ini sabunlad? sonra yarra??m? eliyle tutup deli?ine dayay?p yava? yava? bast?r hadi dedi, bast?rd?kça inliyordu du? jelinin kayganl???ndan olsa gerek yarra??m?n ba??n? bir iki ittirmeyle götüne sokmu?tum, ikimizde derin derin nefes al?yorduk elini yarra??mdan çekti ask?da duran havlulardan birini al?p a?z?na koydu ve duvara dayan?p hadi ?imdi kökle dedi havluyla a?z?n? kapat?p ses ç?kmas?n istiyordu anla??lan hadi deyince son bir hamle ile yarra??m? götüne kökledim iyiki havlu ile a?z?n? kapatm??t? ç?kan ses bo?uk fakat oldukça yüksekti, götüne kökledikten sonra geri çeklip bir daha kökledim sabunlanm?? yarra??m götüne rahat rahat girip ç?k?yordu ellerimle kalçalar?n? tutuyor yarra??m?n götüne giri?ini seyrediyordum ikimizde zevkten inliyorduk, niyetim Ayça’y? sikmekti ama ak?bet kocas?na dönmü?tü Cengiz de daha önce sikilmi? gibi hareket ediyor ve yedi?i yarra??n zevkini ç?kar?yor inliyordu, k?s?k sesle vur diye inliyordu vur hadi Ayça’ya vuruyormu? gibi vur diyordu, o muhte?em emilmenin sonras?nda darac?k göte girmek iyiden iyiye azd?rm??t? tabi birde spor salonunun du?unda bunlar? ya?amak iyice tahrik etmi?ti art?k bo?al?p biran önce rahatlamak istiyordum, Cengize aban?p kula??na bo?almak üzeriyim dedim, içime bo?alt ama hepsini de?il dedi, bir iki defa götüne kökledikten sonra cengizin bedenine yap??t?m yarra??m? köküne kadar sokmu? ve titremeler içinde akmaya ba?lam??t?m muhte?em bir zevkti aç?kças? bu s?rada Cengiz eliyle yarra??m? ve ta??aklar?m? kavrad? ve yarra??m?n dip k?sm?na bask? yap?p yapt??? bask? ile bo?almam? durdurmu?tu, eliyle s?kt??? yarra??m? yava?ça götünden ç?kart?p önümde e?ildi ve tekrar a?z?na al?p emmeye ba?lad?, derin g?rtlak yap?yor yarra??m? bo?az?na kadar sokuyor kalan spermlerimi yutmak istiyordu, ben art?k hiç bir ?ey yapm?yordum elleriyle kalçalar?mdan kavray?p ritmi tutturdu ve a?z?ndan gidip gelmemi sa?lad? rahatlayan yarra??m kalan spermleri a?z?na bo?altmaya ba?lam??t? son bir hamle ile g?rtla??na kadar sokup tüm spermlerimi yutmaya ba?lam??t? bir eliyle ta??aklar?m? di?er eliyle de k?ll? gö?sümü ok?uyordu tüm spermleri yutmu? yalaya yalaya yarra??m? sakinle?tirmi?ti, aya?a kalk?p harikayd? tad?n? çok sevdim deyip akan suyun alt?na çekti beni eline ald??? jelle tüm bedenimi sabunlay?p y?kad?, tertemiz olmu?tum yine, sonra ta??aklar?ma bir öpücük kondurdu havlumu belime ba?lay?p du? kabininden ç?kart? beni fakat kendisi içerde kalm??t?, d??ar?ya ç?kar ç?kmaz masaj koltuklar?na oturdum ve 2 saat içinde ya?ad???m spor, sex ve s?cak suyun verdi?i rehavetle dinlenmeye ba?lad?m birkaç dakika sonra Cengiz de yan?ma geldi ve yan koltu?a oturdu, hiçbir ?ey olmam?? gibi davran?yordu sonra bana do?ru dönüp ya?ad?klar?m?z için çok te?ekkür ederim harikas?n ama sana bir?ey diyece?im ben ilk seferde ikna olmam haberin olsun deyip yan?mdan ayr?ld? ve soyunma kabinlerine gülerek ve ?ark? söyleyerek gitti…

( ?kna çabalar? ve Ayça… )

Jigolonun An?lar?

Selamlar millet. Hikayemi burada yazmakla kitap olarak ele almak aras?nda kald?m ama yazsam da pek bi halt olmayaca?? kan?s?yla burada bari payla?ay?m dedim. 1.83 boyunda, 79 kilo bir erke?im. Orta derece kasl?y? bir vücudum ve ak?c? bir konu?mam vard?r. Asl?nda Antalya’da ö?renciyim ve aile durumum çok iyi olmad??? için malum çal??mak gerekiyor. Gerekiyor da i? hayat?m?n buraya gelece?ini hiç dü?ünmezdim. Fazla uzatmadan ba?layal?m art?k. (Not: ?simler de?i?tirilmi?tir.)
Ailem ben çok küçükken Antalya’ya gelmi?, öyle de kalm???z burada. Do?ma büyüme bural?y?m yani. Geni? bir arkada? çevrem ve hep düzgün bir k?z ortam?m olmu?tur. Elim aya??mda düzgün ?imdi, hakk?m? yememek laz?m. Babadan kalma olsa gerek, hep dövü? sporlar?yla ilgili olmu?umdur. S?k s?k antrenman yapar, kendimi formda tutmaya çal???r?m. Tabii bütün bu esnada bir fiil de çal??m???md?r hep. Bask? atölyelerinden ma?azalara, çevirmenlikten özel butler servisine kadar sürekli kendime bir ?eyler katabilece?im i?lerin pe?inde ko?tum. ?lk defa lise üçüncü s?n?fta bekaretimi at?p milli oldum. Gel zaman git zaman, üniversiteye kadar sürekli yolumu buldum. Tabii dedi?im gibi, maddi durumlar s?k?nt? oldu?u için ?ehir d??? hayal. Bende üniversiteyi bir sene daha erteleyip çal??maya karar verdim. Derken bir sene ak?p gitti ve okul dönemi geldi. Tabii yabanc? dilim çok iyi oldu?u için okul konusunda hiçbir s?k?nt?m olmad?. ?stedi?im bölüme 70 puan fazlayla girdim hatta. Art?k tatilin son günleriydi ve cepteki parayla hayat?m? güzelle?tirme vakti gelmi?ti.
Yaz?n son günlerine do?ru bir arkada??mdan davet ald?m. Jenet, buraya tatillerde gelip arkada?lar?nda kalan, benden ya?ça oldukça büyük fakat hala çekicili?ini koruyan bir kad?nd?. Kendisiyle bir al??veri? merkezinde kasiyerle problem ya?ad???nda tan??m??, ikisi aras?ndaki dil bariyerini a?malar?na yard?m etmi?tim. Arada s?rada denk gelirsek birer kahve içer ve muhabbet ederdik. Tabii o yaz i?ten erken ayr?lma sebebim olan bir ameliyat geçirmi?tim. ?yile?me dönemim neredeyse bitmi?, geriye sadece rutin kontroller kalm??t?. O yüzden rahatça ç?k?p gezebiliyordum. Bir ak?am, arkada?lar?m?n yan?ndan eve dönerken Janet’tan bir mesaj geldi. Kendisi sahilde yeni bir beach club’?n aç?l???ndayd? ve beni de davet ediyordu. Kendisi gayet varl?kl? bir kad?nd? ve yeni yerin sahibi arkada?lar?yd?. Ben ba?ta m?r?n k?r?n etsem de içkilerin bedava oldu?unu duyunca k?ramad?m. Sahile vard???mda bahsetti?i Beach Club’?n önüne gelmi? ama onu bir türlü bulamam??t?m. Ben gelesiye kadar o bedava ?ampanyan?n dibine vurmu?, kafas? güzel olmaya ba?lam??t? bile. Beni görür görmez bir h???mla sar?ld?. Ba?ta biraz geri dursam da o güzel kafayla öyle bir sar?lm??t? ki içim bir ho? olmu?tu resmen. Beni masas?na davet etti?inde masada mekan?n sahibi ailenin k?z? da vard? ama hiç heveslenmeyin, yüzüne bak?lacak tip de?il. O k?z arada s?rada masadan ayr?l?p geri geliyor, tabii ailesi de masaya u?ramay? ihmal etmiyordu. Tabii bu esnada Janet sürekli ortada gezinen garsonlardan dolu bardaklar? al?p duruyordu. Hatta birinde aya?? tak?l?nca onu yakalam??t?m. Ama centilmence, öyle abazal?kla etki b?rak?cam diye fortçular gibi yap??mad?m yani. Yine muhabbete devam ediyorduk ama bende git gide güzel olmaya ba?l?yordum. Muhabbet esnas?nda o benim dizimi ok?uyor, ben onun belini tutuyor ufak ufak dans?na e?lik ediyordum. Tam yeter art?k içmeyelim derken masaya dom perignon getirdiler. ?kimizde birbirimize ?öyle bir bak?p gülümsedik ve hemen bardaklar?m?z? doldurdum. Toku?turup bir seferde diktik kadehleri. Tam bu s?ralarda muhabbet sevgiliye ba?lanm??t?. O ara bo?tayd?m ve geçirdi?im ameliyattan dolay? uzun süredir icraat yoktu. Tabii o kafayla bir her halt? konu?ur olmu?tuk. Bir ara masaya bir kad?n gelip bize mekan sahibinin k?z?n? görüp görmedi?imizi sordu. Görmedi?imizi söyledikten sonra kad?n gitmi?ti. Ben Janet’e sormay? unuttu?um için ona görüp görmedi?ini sordu?umda görmedim demi?ti. Hemen akabinde evrensel sakso hareketini yapt?. Eliyle yarak tutar gibi yap?p diliyle yana??n? kabartm??t?. Kendisi de en az benim kadar ?ok olmu?tu ve ikimizde kahkahay? basm??t?k. Kendimize gelince “sonuçta yaz ba?l?yor” demi?ti. Bende ona hakl? oldu?unu söyledim ve göz göze kilitlendik. Asl?nda bende iyiden iyiye azm??t?m ve art?k tabu falan dinleyecek halim kalmam??t?. ?? atmak için “iyi bir saksonun nas?l oldu?unu unuttum neredeyse” dedim. Ben daha canl? bir hareket beklerken o “bende” demi?ti. Acaba kendini yalayan olarak m?, yalatan olarak m? söylemi?ti? Zaten bende de bunlar? dü?ünecek kafa kalmad??? için bodoslama sordum nas?l yani diye. O da evvelsi gün eski sevgilisinin geldi?ini ve am?n? yalamay? reddetti?ini söyledi. Bende f?rsat bu f?rsat deyip yürümeyi b?rak?p resmen ko?tum kad?na. Belinden yava?ça tekrar tutup kula??na e?ilip “sana bir teklifim var ama al?nmak yok” dedim. Geri çekilip bakt???mda yüzündeki o piç gülümsemeyi görmü?tüm. “Dinliyorum” dedikten sonra “Madem yaz ba?l?yor, geride kalmayal?m. ?kimizde birbirimizi a?z?m?zla rahatlatal?m” dedim. Geri dönüp bir iki saniye dü?ünerek bana bak?nca biraz t?rsmad?m de?il. Sonradan ?i?eyi eline ald? ve elimi tutarak beni sürükledi.
Beach’in kad?nlar tuvaletine girdi?imizde bir anda utanm??t?m. Art?k herkesin mi kafas? güzeldi nedir, kimse çemkirmedi. Biz Janet’le bo? bir kabine girdik. Girer girmez klozetine kapa??n? indirip üzerine oturdu ve pantolonumun dü?mesini açt?. Fermuar? indirip boxer’?n aras?ndan sikimi d??ar? ç?kard?. O Antalya s?ca??nda, o kadar alkolün etkisiyle a?z?na almas?yla derin bir nefes çektim. Öyle güzel, öyle s?cakt? ki a?z?n?n içi, vakumlaya vakumlaya yalamaya ba?lad??? sikim saniyeler içinde dimdik olmu?tu. O yalad?kça ben kendimden geçiyor, saç?n?n aras?nda ellerimi gezdiriyor, git gide daha da derine bast?r?yordum. Önceki k?z arkada?lar?mda hep derinlik sorunu oldu?u için ittirirlerdi beni ama ne kadar çok bast?r?rsam Janet o kadar ?evke geliyordu. Ben yalarken ç?kard??? seslerle iyice mest olmu? gelmek üzereydim. Geliyorum diye uyarsam da kafas?n? çekmemi?ti. Ben art?k tüm ?evkimle Janet’in a?z?na bo?al?yordum. Derinlerine do?ru h?zl?ca ak?tmama ra?men o hepsini yutuyordu. Kalkar kalkmaz a?z?n? aç?p bana gösterdi?inde tertemizdi. Nas?l hepsini yutabildi?ine ?a??rmaktan kendime gelememi?ken, o elimden tutup beni d??ar? sürükledi. Ne oldu?unu sordu?umda, “burada rahat edemem eve geçiyoruz.” demi?ti.
Sahilde yak?nda evi vard?. Tabii o araba kullan?rken de rahat durmuyorduk. Ben art?k her ?ey aç?k seçik zaten diye rahatlam??, o arabay? kullan?rken gö?üslerini d??ar? ç?karm??t?m. D boyunda (bizdeki 90’a tekabül ediyor san?r?m) gö?üsleri görünce dayanamay?p, zaten camlar? filmli olan jipte sikimi ç?kar?p ona bakarak s?vazlamaya ba?lam??t?m. Neredeyse ilki kadar h?zl? kalkm??t? sikim. O esnada a?z?m kurudu ?i?eyi versene dedi?inde ?i?eyi tuvalette unuttu?um akl?ma geldi. Ona ?a??r?p bir gülme tutsa da o azg?nl?kla uzun sürmedi. Evine vard???m?zda o merdivenleri ç?karken o güzel elbisesinin alt?ndan götünü ok?amaya ba?lam??t?m bile. Kap?y? açar açmaz içeri geçmesini benim gelece?imi söylemi?tim. Kendisinin varl?kl? oldu?unu ve ikimizin de ne kadar azg?n oldu?unu bildi?im için içeri geçer geçmez alkolün yerini sordum ve bir ?i?eyi bugün ziyan edece?imi söyledim. O odan?n yerini gösterip içeri yatak odas?na geçmi?ti, bense mutfaktan bize iki ?i?e bira ç?kar?yordum. ?çeri gidince onu yatakta uzanm?? görünce kald?r?p biras?n? verdim. O içerken benim beklemem garibine gidip niye içmedi?i sorunca “sen önce susuzlu?unu gider” dedim. Tekrar dikti?i biradan seri iki yudum daha al?p komedinin üzerine koydu. Bende elimdeki biray? gö?üslerinin üzerinden döküp belirginle?en gö?üs uçlar?n? yalamaya ba?lad?m. Diri diri olan uçlar?ndan a?a?? inip ete?ini s?y?rd?m ve kas?klar?na bir öpücük kondurdum. O ise dik bir halde inlemeye ba?lam??t?. Elimle yava?ça onu yata?a do?ru ittirip uzanmas?n? sa?lad?m. bende pantolonumu ç?kar?p o güzel am?n önündeki yerimi ald?m. Biram? üzerine dökünce biraz irkilse de hemen elini kafama koyup beni bast?rmaya ba?lam??t?. Laf aram?zda, am yalamay? sevdi?im için ba?ar?l?y?md?r da. Bira da biraz temizlemeye yarad??? için dudaklar?n? dilimle aralay?p direk rahim a?z?na yap??t?rd?m dilimi. Sonra iyice yava?lay?p yukar? ç?k?p klitorisini emmeye ba?lad?m. o s?rada bacaklar? titremeye ba?lam??t? bende iyi bast?rm??t?m kafam?. Arada bir rahim a?z?na u?ruyor, geliyorum der demez am?ndan ayr?l?p kas?klar?na kadar ç?k?yor birazc?k durulunca hemen geri iniyordum. art?k dayanamaz hale gelip ç??l?k atarak geliyorum dedi ve a?z?ma bo?almaya ba?lad?. Daha önce birkaç kad?nda daha denk geldi?im için o kadar ?a??rmam??t?m ve bütün sular? a?z?ma toplay?p am?ndan a?a?? bo?altt?m. Bir kere daha a?z?mla bo?altt?ktan sonra sikim iyice sertle?mi?ti ve yan?na uzan?p üzerime ç?kmas?n? söyledim. Hayat?mda yukar?da bu kadar ba?ar?l? bir kad?n görmemi?tim. Kalças?n? o kadar k?vrak kullan?yordu ki be? dakika sonra ayn? anda ç??l?k ç??l??a bo?alm??t?k.
Art?k iyice ??marm??, sevi?tikçe aç?lan kafayla sabaha kadar yataktan ç?kmadan çal??m??t?k. Ertesi gün ö?leden sonra uyand???mda mutfakta, ye?il bornozuyla kahve içiyordu. Yan?na yakla??p dudaklar?ndan öptüm ve kahve makinesini aramaya ba?lad?m. Kahvem bitmeden bana harçl?k b?rakt???n? söylemi?ti. Ba?ta buna biraz al?nsam da ihtiyac?m oldu?unu bildi?ini, gece için en az?ndan ufak bir hediye olarak görmemi istedi?ini söylemi?ti. E tabi paradan güzel hediye bulamayaca??m için bende kabul etmi?tim. Tabii içeri gidip sigaram? alma bahanesiyle cebime bak?p iki benjamini görünce (iki tane yüz dolar) sevinçle mutfa?a geri geldim ve kahvemin sonuna denk gelecek bir sigara yakt?m. Midem kötü oldu?u için sigaray? yar?da söndürdüm. Janet’a çakt?rmadan yere bir ?eker dü?ürdüm ve masan?n alt?nda onu ar?yor gibi yapmaya ba?lad?m. O s?rada bornozunun aras?ndan yakla??p am?n? yalamaya ba?lad?m. Zaten squirt olay? da iyice ho?uma gitmeye ba?lam??t?. Araya dal?p doya doya yalay?p onu bo?altt?m. Masan?n alt?ndan ç?k?nca o da sandalyede üstüme ç?k?p en be?endi?im hareketleri tekrarlamaya ba?lad?. Son kez beraber bo?al?p oturduktan sonra ben du?a girmi?tim. Du?a gelmesini teklif etsem de yorgun oldu?unu söyledi. Du?tan ç?kt???mda o uyuyordu. K?yafetlerimi giyip evden ç?kt?m. Ç?kmadan önce bilgisayar?n? aç?p masaüstü resmini de?i?tirdim. Onun sevdi?ini bildi?im bir ?eyi masaüstü resmi yapm??t?m. bilgisayar?n üstüne te?ekkürler yaz?p ç?kt?m.
Bir dahaki bulu?mam?z çok gecikmemi?, bense daha birikmi?imden harcayamadan iki yüz dolar daha kazanm??t?m. Tabii bu son de?il…

PARIS’TE SEKS BASKADIR. BOLUM 3

AYAKKABICI VE CIPLAKLAR PLAJI

Nihal cirilciplak bize donuk vaziyette yan yatmis, karim da ona donuk yan yatmis, bende karimin arkasinda yastik kalcalara yaslanmis vaziyette yatiyorduk. Nihal, karima dili dolasarak “oh olsun, intikamimi aldim” deyince “neyin intikami, nedir, anlamadim” diye soylendim. Karimda aynen cakikeyif bir sekilde Nihal’e, “ama ben seninkinden, senin simdi benim aygirdan aldigin kadar zevk almamistim.” diyince “siz ne diyorsunuz yaa, ne dolaplar ceviriyorsunuz” diye sinirlendim. Bunun uzerine Nihal “dur bakalim usta, sinirlenme, sen beni, elelemin karisini becerirken iyi di mi?” Deyince cok acayip oldum, ama anladim, bizim kari benden habersiz birileri ile sikismiste, bunun ne zaman oldugunu cikartmaya calisiyordum. Evlenmeden once olduysa, karimla ilk gecede nasil kan gelmis olabilirdi? Bazen oluyormus ama ihtimal vermek istemedim. Bunlara sordum. N’aptiniz, ne zaman yaptiniz diye.

Elif’le Nihal birbirlerine bakistilar. Artik ku?kum kalmamisti, bunlar bi boklar cevirmislerdi. Elif’e donup “anlat ne yaptiysan, kizmicam” dedim. Bana, dudaklarini one cikartip buzerek “kizmicana soz ver, anlatim” dedi. Peki, dedim, anlat ne bok yediysen. Nihal yattigi yerden iyice dogrulmus, cirilciplak, bizi dinliyordu. Elif korkarak “ama senin haberin olmadan kotu bi sey yaptim” diyince, “n’aptin, birileriyle mi sikistin” dedim. “Evet” dedi, “ama oyle siradan birileri degil”. “Tamam” dedim, “anlat butun detaylari ile, dinliyorum”.

Gecen yil ben olagan seyahatlerimden birindeyken, Nihaller bir aksam Elif’i yemege davet etmisler. Elif’te yemekten sonra alkollu araba kullanmayayim diye Nihaller’de kalmisti. Bunlari bende hatirliyorum. O gece yemekte, Elif’le Nihal kadin sohbetlerine girmisler. Nihal’in kocasi Hakan bunlarin konustuklarindan bi bok anlamayip kanepenin uzerinde uyuya dalmis. Her hafta sonu oldugu gibi, o hafta sonu da onlarda kalan, Hakan’in universiteye yeni baslamis olan kuzeni Metin, yemekten sonra kendi odasina gitmis. Alkolun etkisi arttikca hanimlar arasinda konu cinsel durumlara gelmis dayanmis. Elif Nihal’e benden cok memnun oldugunu soylemis. Kendisinin seksi ne kadar sevdigini ve benim de onun bu isteklerine her an hazir kita olarak cevap verdigimi, genc koca almanin faydalarini, fantazilerimizi falan anlatmis. Nihal de Elif’e, ben ne kadar aktifsem, Hakan’in da o kadar pisirik oldugunu, mactan baska bir sey dusunmedigini anlatmis. Nihal, Elif’e onun kadar sekse duskun olmadigini, fakat ara sira cani cektiginde de Hakan’in hep bir bahanesi oldugundan soz etmis. Elif Nihal’e, benim zevk aldigim fantezilerimizden birisinin Elif’i baska birileri ile yaparken gormek oldugumu soyleyince, Nihal Hakan’in da sevisirken ayni yonde fantazileri oldugunu soylemis. Nihal Elif’e hic baskalari ile yapip yapmadigini sorunca, Elif, valla hic firsat cikmadi ki, demis ve anlatmis:

“Engin’le tatillere gittigimizde hep, hadi bu sefer fantezimizi gerceklestirelim, diyoruz ve benim canim baska birileri ile yapmayi da cok cekiyor aslinda ama, Engin biraz cekimser davraninca bende ustelemiyorum. Engin’in karilara baktigi kadar, eger hosuma giden bir erkek olursa, bende heriflere bakiyorum. Hatta aramizda bir oyun gerceklestirdik. Herifleri cilgina cevirip son noktayi koymadan birakiyoruz.

Bir keresinde hafta sonu alisverise beraber ciktik. Ben gece ayakkabisi falan bakacaktim. Aklima seytanca bir fikir geldi. Mini olmayan, fakat onden yirtmacli bir etek, altina da donsuz olarak kulotlu corap giydim. Uzerime de dekoltesi genis, icinden sutyenimi oldugu gibi gosteren ince bir tisort giydim. Bir kac ayakkabici gezip, birisinde aradigim modellere rastladim. Hizmet eden adam 50 yaslarinda birisiydi. Neyse, ben begendigim modelleri vitrinden adama gosterip, oturup beklemeye basladik. Adam elinde kutularla geldi ve yuksek okceli, bantli seksi gece ayakkabilarini cikartti kutularindan. Sonra ben ayagimdaki ayakkabiyi cikartmasi icin adama ayagimi uzattim. Bu sirada etegimin onden yirtmaci oldugu gibi acildi. Adam tam onumde, yerde dizlerinin uzerinde otururken, baldirlarima kadar butun bacaklarimi gorebiliyordu. Ben de hic duzeltmeye yeltenmedim. Engin oturdugu yerden sessiz bir sekilde beni izliyordu. Ayakkabilari degistirme anlarinda bacaklarimi acinca, herif kulotlu corabimin altindan orami net bir sekilde gorebiliyordu. Bir kac ayakkabi degistirmeden sonra adamin alninda terler birikmeye basladi. Son derece yavas hareketlerle ayakkabilari giydiriyor. Engine aldirmadan ve caktirmadan ayaklarimi ve bantlari baglamak bahanesiyle bileklerimi oksuyor neredeyse gozlerini bacak aramdan hic ayirmiyordu. Derken, kutulari getirmek icin habire asagi inip cikmasi yerine, benim asagi gelebilecegimi teklif ettigimde ne diyecegini sasirdi. Engin’e “hayatim, sen burada iki dakika bekleyiver, biz isimizi bitirip geliriz” diyince adam neredeyse kekeleyerek, “buyrun hanimefendi” diyerek, elimi tutup merdivenlerden inmeme yardimci oldu. Alt katta kimse yoktu. Oradaki ikili bir kanepeye oturup, birde geri kaykilinca, yitmac yine sonuna kadar acildi. Adam bir iki ayakkabi daha getirdi. Bu sefer bunlari giydirirken basladi bacaklarimi yukari dogru oksamaya. Benden bir tepki gelmeyince, her ayakkabi degistiriste daha yukarilara cikiyordu. Yavas yavas apus arama kadar gelip, corabimin uzerinden orami ellemeye basladi. Parmaklari ile elledikce, ben de zevkten gozlerimi kapatmis, yukarida bir seslenme mesafesinde kocam beklerden, burada elin adamina amimi elletigimi dusunup buyuk bir heyecan seline kapilmistim. Kalbim hem zevk, hem de heyecandan hizla carpiyordu. Adam amimi avuclamaya baslamisti. Zevk sivilari corabin disina gecmis ve corabin kayganligi ile adam amimin uzerinde ellerini gezdirdikce zevkten kendimden geciyordum. Adam ayakkabi degistirme isini birakip, comeldigi onumden kalkip yanima oturdu. Bana oyle bakiyor, elleri ile ensemi, boynumu oksuyordu. Ellerine bulasan amimin sivilari, simdi benim enseme, boynuma bulasiyordu. Benden yine olumsuz herhangi bir sinyal almayinca az once oksadigi enseme, boynuma once opucukler kondurmaya, sonra da degim yerindeyse yalamaya basladi. Acikcasi bende azmistim. Yuzumu ona dogru cevirince dudak dudaga geldik. Yasliydi, ama cok guzel opusuyordu. Dudaklarimi aralayinca, sanki amima yarragini sokuyormuscasina dilini agzimdan iceri soktu. Benim agzimin icinde dillerimiz bulusmus, hoyratca birbirlerine surtunuyorlardi. Birden kendimi geri cekip “siz delirdiniz mi? Kocam yukarida, bizi boyle gorurse sizi cok fena yapar, rezalet cikar” dedim ve kollarindan kurtulmaya calistim. Ama bana izin vermedi ve “Hanimefendi, bu yasima geldim, yillardir bu magazada calisiyorum, bu gune degin hic sizin kadar guzel ve seksi bir musterim olmadi. Bakin soz; daha ileri gitmece yok, musaade edin biraz sizi opeyim. Zaten siz isteseniz bile burada baska ne yapabiliriz ki?” gibi komplimanlari hosuma gitti. Amimi oksarken, opusurken beni zevk sarhosu yapmisti, hic boyle umuma acik bir yerde sehvetten basim donmemisti, kendimi biraktim. Pantolonunun fermuarini acip, donunun arasindan seyini disari cikardi, benim elimi tutup uzerine goturdu. Bende oynamaya basladim. Bu arada bir yandan amim hakkinda yuzumu kipkirmizi eden laflar ediyor, obur eliyle tisort ve sutyenimin icinden mememi sikistiriyordu. Bu arada dudaklarimiz kenetlenmis, dillerimiz kah disarida, kah iceride, deli gibi, islak islak opusuyorduk. Muthis tahrik olmus, neredeyse herifle oracikta isi bitirecektim. Bir yandan, “bu Engin seslenmekte neden bu kadar gecikti? Yukarida otur oyle, ben de vereyim bu herife, gor gununu” diyordum ki yukaridan, “karicim tamam mi isin? Hadi gec kaliyoruz” diye seslendi. Adam ben elimi birakinca, kendisi sikiyle oynamaya basladi. Bu arada disari cikardigi goguslerimin uclarini emiyordu. Ve kendi eline bosaldi. Bende toparlanip yukari ciktim ve magazadan ciktik. Engin merakla ne oldugunu soruyordu. Acele eve gittik. Yolda giderken butun detaylari anlatinca Engin fena halde tahrik oldugunu soyledi. Benim oram hala sirlsiklamdi. Engin daha kapi girisinde arkami dondurdu corabimi parcaladi ve basladi beni yapmaya. O gun muthis zevk almistik.”

Elif Nihal’e anlatmaya devam etmis:

“Bir baska seferinde, Ibiza’da yaptigimiz bir tatilde, ciplaklar plajinda sezlonglarin uzerinde cirilciplak gunesleniyorduk. Daha dogrusu, ben yuzustu yatmis bacaklarimi ayirmis, oram oldugu gibi meydanda gunesleniyordum. Engin’de semsiyenin altinda, kocaman olmus aletini ayip olmasin diye gostermemeye calisarak, etraftaki ciplak karilari seyrediyordu. Bu arada plajda, iri kiyim, killi biyikli bir ispanyol, ciriciplak hanimlara herkesin icinde masaj yapiyordu. Fazla ileri gitmeden, boyunlarina, baldirlarina, sirt ve bel bolgelerine bildigimiz turden, yag surerek, masaj yapiyordu. Bu durum, kadinlarin yanlarinda ki kocalarinin hic umurunda degildi. Engin’e donup, “ben de masaj yaptirmak istiyorum” deyince o da, belki de kiskancliktan “burada ne kaziklanacagiz be hayatim, odaya gidince ben sana en guzelini yaparim” diyip goz kirpti. Ben de “yok otelde degil ben su killi herife yaptirmak istiyorum, cok canim cekti” deyip meshur kahkahami koyverdim. Engin biraz herifi izleyip “iyi yaptir bakalim” dedi. Herifin altinda s?k? bir sort vardi. Her halde kadinlarin ilgisini cekmek icin, seyinin butun hatlari ortaya cikartiyordu. Engin’in kalin aletine kiyaslayinca bile kocaman gozukuyordu. Isini bitirince el edip cagirdim. Geldi, iki uc sohbetten sonra basladi yogurmaya. Belime ve baldirlarima yaklastikca herkesin icinde oksanmaktan dolayi muthis tahrik olmustum. Sessizce ah-oh diye sesler cikartiyordum. Birden kulagima egildi ve Ingilizce “seni oksayayim biraz istersen. Kocan kizar mi?” diyince sadece “no” diyebildim. Bu cevaptan sonra, baldirlarima yaklasinca orama dokunmadan gecmiyordu. Her dokunusunda sanki genc kizlar gibi urperiyordum. Sonra ellerini sirtimdan yanlara kaydirdi ve vucudumun altina sokup goguslerimi oksamaya basladi. Bir an Engin’e baktim, siki dimdik olmus bizi izliyordu. Bana Turkce “bu herip seni yapacak valla” diye gulumsedi. Bende, kocamin onunde baska bir herif tarafindan her tarafimin ellenmesi keyfini yasayarak, yattigim havluya orami surterek kendimi tatmin etmeye calisiyordum. Adam tekrar kulagima egildi ve “bizim masaj biraz erotik oldu, plajdaki butun diger adamlar seni izliyorlar su anda, istersen benim su ilerideki masaj odama gidip orada devam edelim, ne dersin?” diyince “kocama soriyim” diyip herifin dediklerini Engin’e aktardim. O da “Oyunumuz sinirlarini asmadan nasil istiyorsan oyle yap sevgilim” dedi. Ben pareoma sarinip kalktim, adamin hemen az ilerdeki kulubesine gittik. Iceride klima calisiyordu ve harika serindi. “Simdi sana unutamayacagin bir masaj yapicam” dedi ve beni sirt ustu yatirdi ve basladi goguslerimi oksamaya. Is masajdan cikmis tamamen erotizme donusmustu. Bu arada, orasi tam goz hizamdaydi ve sortunu cikartip, cukunu, tasaklarini gorup ellemek istiyordum, ama bunu yaparsam beni becermesi kacinilmaz olacakti ve Engin’le olan anlasmamizda bu yoktu. Kasiklarima inip oramla oynayinca iyice sulandim. Once bir, sonra sirayla uc parmagini birden sokup cikartmaya basladi. Masaj tahtasinin uzerinde yay gibi gerilmis, inliyordum. Amim sirilsiklam olmustu. Parmaklarini ustaca sokup cikartirken sesler cikiyordu. Bana “istiyorsan yapalim, buna para almam” diyince guldum ve “yok, kocam izin vermiyor” diyebildim. “Peki, o zaman musade edersen ben de sortumu cikartim” dedi. Bu zaten benim aradigim firsatti. Sortunu cikatip yine oksamalara devam etti. Elleri ile butun vucudumu gezerken ve asagi yukari gidip gelirken, uzerime abaniyor ve koca çükü ve tasaklarini butun vucuduma surtuyordu. Onunda sulari gelmis, amimdan islanan elleri ile vucudumu yogururken ve cukunden gelen sivilarla butun vucudum yapis yapis olmustu. Gozlerimi kapatmis, sanki bir zevk denizinde yuzuyor gibiydim. Hafif hafif cigliklar atiyordum. Beni ellleri ile orgazma ulastirirken nefes nefese kalmistim. Tekrar bas hizama gelip, uzerime egilip goguslerimi oksarken, çükü yuzume surtunup duruyordu. Agiz hizama geldikce dilimle yaliyordum. Sonunda dayanamayip agzima aliverdim ve basladim emmeye. Oda masaji birakmis agzimda gidip geliyordu. Aleti tas gibi sertlesmisti.

Birden beni tutup ayaga kaldirdi ve kendine cekip opmeye basladi. Gogsunun killari, gunesten yanmis olan memelerimi cok tahris etmesine ve hoyratca operken biyiklari dudaklarima batmasina ragmen kendimi ayiramiyordum, ki imdadima kapinin tiklatilmasi yetisti. Bu azman herif beni birakip kapiya yoneldi. Gelen Engindi. Bana “ne oldu merak ettim, cok uzun surdu” deyince, ne diyecegimi bilemedim. Cunki her sey ortadaydi. Benim dudaklarim kipkirmizi olmus, herif cirilciplak, çükü dimdik orda oyle duruyorduk. Ispanyol birden toparladi, “bizde tam bitiriyorduk, ayakta yeni bir sey deniyoruz. Iki dakika soyle outrun, neredeyse bitti.” deyince Engin saf koca havalarinda, kanmis gorunerek oradaki sandalyeye oturdu. Herif arkama gecip, popoma kendi kasiklarini tamamen yaslamis vaziyette belimden beni biraz one buktu, yani Turkcesi domaltti ve arkamdan kollarini, kollarimin arasindan gecirerek beni germeye basladi. Ben one dogru egildigim icin ust taraflarimiz birbirine simdilik degmiyordu. Bu arada bana “bakin bu cok rahatlatici bir harekettir” falan gibi bir seyler soyleyip, Engin’in onunde durumun rengini degistirmeye cabaliyordu. Fakat herifin azman aleti benim bacak arama girmis ve one dogru egildigim icin, kafasini gorebilecegim bir sekilde onden cikmisti. Engin’de tam karsidan aynisini goruyor, sanirim zevkle ve dimdik bir sikle izliyordu. Herif Engin’i boyle gorunce yine kulagima egildi ve “bak goruyormusun? Kocan da karisini baska bir erkekle gorunce tahrik oldu. Ona bir solen yapalim mi?” diyince “yok, iceri girmek yok” dedim. O da “oyleyse s?k??t?r bakalim benimkini bacaklarinla. Amina surtturdukce gor bak nasil zevk alacaksin” dedi. Ben de bacaklarimla herifin çükünü s?k??t?rinca adam orama surte surte, sozde bana germe hareketi yaptiriyormus gibi gidip gelmeye basladi. Bir yandan kocama caktirmamaya calisarak, saclarimi kenara alip, ensemi kulak memelerimi yaliyor, bir yandan da arkadan kalcalarima kendisini iyice bastirip, “kalcalarin beni mahvetti, daha once hic bu kadar guzeline yaslanmamistim” dedikce ben iyice tahrik oluyordum. çükü benim sulanmis amimdan dolayi flop flop sesler cikartarak bir kayboluyor bir one cikiyordu. Amimin dudaklari iyice acilmis, herifin cuku aslinda amimin dudaklari arasina yerlesmis, surtunup duruyordu. Sehvet ve zevkten cildirmis gibiydim. Bu benim icin sasirticiydi, ama herhalde kocamin gozleri onunde, boyle ,neredeyse, becerildigim icin cok zevk aldim ve bir daha bosaldim. Yalniz ben mi? Ispanyol’da fiskirta fiskirta bosaldi. Odada ki dusta dusumu alip, adamin parasini odeyip kumsala donduk.

Elif o gece butun ciplakligi ile bunlari Nihale’e anlatinca Nihal’de kendi marifetlerini ortaya dokmus.
(Pazar, P.tesi haric devam edecek)

Genç Misafirimiz  Bölüm 2

Hava alan?na giderken kar?m oldukça heyecanl?yd?. Selim’i kar??lamam?z daha ço?kulu oldu bu sefer. Ne de olsa daha yak?nla?m??t?k ilk ziyaretinde. Sar?l?p öpü?tük. Dilek’in davran??lar?nda pek çekimserlik hissetmedim. Konu?tuklar?m?z bir ?ey de?i?tirmemi?ti. 

Bir kaç gün geçmi? bu durumu kabul etmeye ba?lam??t?m. Selim eve al??m??t?. Okulu yoktu. Gündüzleri ç?k?p dola??yor daha kendi hayat? olmad??? için ak?amlar? genellikle beraber yemek yiyorduk. Bir ak?am eve geldi?inde Dilek de i?ten dönmü?tü. Selim’in elinde kocaman bir çiçek Buket’i vard?.

-Dilek ablac???m, bunlar sana.

-Nerden ç?kt? bunla böyle?

-Bir neden mi olmas? laz?m abla. Görünce seni dü?ündüm. Ald?m.

Dilek, çiçekleri bir eliyle al?rken ötekiyle de Selim’e sar?ld?. Yana??ndan öptü. Selim de ona s?ms?k? sar?l?verdi. Bir eli kar?m?n belinde, bedenleri tamamiyle bir birine de?iyordu. Dilek’in üstünde incecik bir ev elbisesi vard?. Sütyensiz olgun gö?ülerinin aralar?nda ezildi?ini gördüm. Selim de onu kula??n?n biraz alt?dan öptü. Bir iki saniye kokusunu içine çeti. Bu çocuk gerçekten hissettiriyordu kar?ma onu istedi?ini. Benden de çekinmiyordu aç?kças?. Rahatt?. Prens gibi yeti?tirilmi?ti zengin piç kurusu.

Yemek yerken akl?ma Türk arkada?lar?m?z?n k?z? geldi. Selim’le ya??tlard?. Tan??t?rmay? teklif ettim. Güzel bir k?z oldu?unu söyledim. Selim’in ho?una gitti fikir. Aç?kças? beni de çok tahrik giderdi Sibel. Tam bir afetti. Belki Selim’in sayesinde daha çok görürdüm k?z? ben de. Kar?m kendisine ilginin azalaca??n? dü?ünüp istemese de belli etmedi. “Çok Iyi olur ” dedi.

Ertesi gün bir f?rsat yarat?p gençleri tan??t?rd?k. Uyu?tular. Bir iki kere d??arda bulu?tuktan sonra bir ö?leden sonra Selim Sibel’i eve getirdi. Ço?u günler evden çal??t???m için evdeydim. Benimle biraz havadan sudan görü?tükten sonra Selim bir ?ey gösterme bahanesiyle Sibel’i kendi bölümündeki odas?na götürdü. Niyetleri belliydi. Ben de heyecanland?m aç?kças?. 
?
Aradan biraz vakit geçince dayanamad?m. Ayaklar?m?n ucuna basa basa onun bölümüne gittim. Kap?s? aral?kt?. Yatak odas?nda de?illerdi. Salonda kanepeye oturmu? konu?uyorlard?. ?kisi de birazdan yapacaklar?n? biliyor, olaylar?n o tarafa do?ru gitmesi için yak?nla??yorlar, ?akala??yorlard?. Sonunda Selim ona sar?l?p öptü. Ondan sonra her ?ey kendili?inden h?zla geli?ti. Sibel de tahmin etti?im kadar ate?li bir k?zd?. Divanda alt alta, üst üste sevi?ir hale gelmeleri sadece saniyeler ald?. Hala elbiseleri üstündeydi. Ben heyecanla onlar? dikizlerken yatak odas?na gitmesinler diye dua ediyordum. Teker teker elbiseler ç?k?p yere at?lmaya ba?lad???nda elim bacak arama gitmi?ti bile. ?
Bu ya??mda, gencecik çocuklar? dikizlemek utand?rsa da nas?l olsa farketmezler dedim. Hele Sibel’in görmeyi hayal bile edemeyece?im ç?ld?rt?c? güzellikteki vücudu ortaya ç?kt?kça çak?l?p kald?m yerimde. Dip diri taze gö?üsleri, yuvarlac?k kalças? ve incecik beli muhte?emdi. Uzun sar? saçlar?, narin omuzlar?… Selim de a?a?? kal?r de?ildi. Uzun boylu, atletik ve kasl? vücuduyla harika görünüyordu. Üstünde hala boxer ? vardi. Öylece sevi?meye ba?lad?lar. Nas?l enerji dolu, nas?l ?ehvetle sevi?iyorlard? gençliklerini k?skand?m. Selim birazdan boxer ?n? indirdi ve Sibel in bacak aras?na girdi. göremiyordum erkekli?ini. Sibel’e dayad? ve yava?ça girmeye ba?lad?. Sibel irkildi. “Dur! Dur! ” diye ittirdi Selim’i refleksle. Selim geri çekilince onun bacak aras?na bak?p ?a?k?n ve korkmu? bir ifadeyle,

-Oha! Bu ne ya?, dedi. Göremedi?im için merak ediyordum. Selim,

-Büyük mü ?, diye sordu sanki bilmiyormu? gibi. “Delimisin? Hayatta  alamam ben bunu”  

-Al??t?ra al??t?ra yapar?z canim. 

-Buna ben bir y?lda al??mam Selim. A?z?mla bo?altay?m seni.
 
Selim kas?klar?n? Sibelin a?z?na getirip dayad? hala tam göremiyordum ama a?z?na bile zor alabiliyordu k?zca??z. Ama ?imdi am?n?n güzelli?ini seyredebiliyordum Sibel’in. Tra?l?, p?r?l p?r?l bir am Elimi kilodumun icine sokup 31 çekmeye ba?lad?m. O kadar azg?nd?m ki 2 saniye de geliverdim. Görmelerinden korktu?um icin Selim’in gelmesini beklenmeden kaçt?m.

Banyoya girip temizlenirken kalbim heyecandan yerinden ç?kacak gibiydi. Bir daha böyle bir ?ey yapmayaca??m dedim kendi kendime. Tam bir rezalet olurdu yakalan?rsam. Ama bir kaç gün sonra Sibel tekrar geldi?inde yine dayanamad?m kap?n?n önünde dikildim. Kap? yine aral?kt? ?ans?ma. Bir kez daha Sibel ve Selim’in güzel vücutlar?n? sevi?irken seyredip 31 çektim ve hemen uzakla?t?m.

Hafta sonu Dilek’in 29uncu ya?günüydü. Arkada?lar?m?zla bir restaurantta kutlad?k. Kalabal?k de?ildi gurubumuz. Ama nezih, e?lenceli bir parti oldu. Büyük partiyi 30uncu ya?a sakl?yorduk. Selim de kat?ld? bize, tabii yeni k?z arkada??yla. Ya? günü oldu?unu son anda söyledi?imiz için hediye alacak f?rsat? olamam??t?. Buna çok üzülmü?. Bize farkettirmeden kasaya gidip bütün yeme?in hesab?n? ödemi?. Hepimiz ?a??rd?k. Özellikle yüklü bir hesap oldu?unu dü?ünürsek yapt??? büyük bir jestti ama beni zor durumda b?rakt? masan?n erke?i ve partinin sahibi olarak. Neden yapt?n diye sitem ettik ama sonunda tabii çok te?ekkür ettim.

Ertesi ak?am Selim, Dilek’ten çok sonra eve geldi. Bu arada Dilek’le onu konu?tuk. Evimizin düzeninin de?i?mesinden biraz rahats?z oldu?umu biraz hissettirmeye çal??t?m. Kar?msa bu durumdan çok ho?lan?yordu.

-A?k?m, böyle genç yak???kl? bir çocu?un bana gösterdi?i ilgiyi nas?l engellerim. Çok ho?uma gidiyor ilgisi. Ke?ke daha fazla gösterse. Ak?amlar? yatakta benim daha azg?n olmam ho?una gitmiyor mu?

-Gidiyor tabii. Ama k?skan?yorum da biliyorsun. Kontrolü kaç?rmayal?m diye diyorum.

-Hiç Merak etme a?k?m. Her ?ey çok güzel olacak.

Bana sar?l?p kula??ma,

-Seni çok seviyorum.
diye f?s?ldad?.

Rahatlam??t?m nedense. BIrazdan Selim geldi. Elinde bize göstermeme?e çal??t??? bir paket vard?. Sormad?k. Sofra zaten haz?rd?. Oturup yemeye ba?lad?k. Yeme?in sonunda selim aya?a kalkt? elindeki küçük kutuyu Dilek’e uzatt?.

-Dilek ablaci?im do?um gunun kutlu olsun.

Kutunun üstündeki markay? görünce ikimizde afallad?k. Ünlü Frans?z mücevhercisinin en ucuz tak?s?n?n bile binlerce dolar oldu?unu biliyorduk.

-Çok küçük bir ?ey.

Dilek ?a?k?nl?k içinde ald?. Kutuyu açar açmaz, “?nanm?yorum sana” dedi heyecanla. Görebildi?im kadar?yla çok güzel iki elmas küpeydi. Bu de?erde hiç bir mücevheri olmam??t? Dilek’in ?imdiye kadar.

-Takabilirmiyim abla?

Masan?n öteki taraf?na geçti. Kar?m ?a?k?nl?ktan daha te?ekkür bile etmemi?ti. A?z? kulaklar?nda, eliyle saç?n? yana çekip boynunu hafifçe e?di. Öteki eliyle tuttu?u kutuyu Selim’e do?ru uzatt?. Selim küpenin birini al?p Dilek’e daha da yakla?t? kar?m onun nefesini boynunda hissediyor olmal?yd?. Bir eliyle kar?m?n kulak memesini tuttu. Küpeyi yakla?t?rd?. Ucunu a??r a??r gezdirip deli?i buldu. Ayni a??rl?kta ittirerek deli?e soktu. Sadece nefeslerinin sesi duyuluyordu. ?tinayla arkas?n?n kilidini takt?. Dilek öteki kula??n? çevirdi. A??r a??r öteki küpeyi de takt?. Ben sessizce izliyordum olanlar?. Selim, Uzaktan bakmak için bir ad?m geriye çekilirken son bir hareketle eliyle hafifçe kar?m?n kula??n? ok?ad?.

-Çok yak??t? Dilek abla. Hakikaten.

Dilek hemen aynaya ko?tu heyecanla. Çok mutluydu. Ellerini kulaklar?na götürüyor. Kendine de?i?ik aç?lardan bak?yordu.

-ÇOK GÜZELLER! ÇOOOOK GÜZELLER!

Sonra H?zla Selim’e ko?up boynuna sar?ld?.

-Çok te?ekkür ederim Selim’ci?im! Çok te?ekkür ederim! Can?m benim! Muhte?em! Sen Bir Tanesin!

Selim’i öpücü?e bo?maya ba?lad? yüzünün her yerini öpüyordu.Yanaklar? ruj içinde kalm??t? Selimin. Çenesi ve duda??n?n yanlar? da. Sonunda ço?u duda??n?n yanlar?n? hedefleyen öpücüklerle b?rakt? Selim’i. Selim de çok mutlu görünüyordu. Ben ne diyece?imi bilemedim. Kabul etmemek gerekti?ini dü?ünüyordum böyle pahal? bir hediyeyi. Ama kar?m o kadar mutluydu ki ?u anda bir?ey diyemezdim.

O ak?am kar?m benimle kulaklar?nda yeni küpeleriyle sevi?ti. Selim’in ismi dudaklar?ndan hiç eksik olmad?. Kar?m? yine a?z?mla getirdim. Bo?al?rken Selim, sevgilim seninim” diyordu. Bunu ilk defa söylüyordu.

Annem’e okudugunda gülümsemen dileğiyle..

Ensest ilişkinin ne kadar günah olduğunu çok iyi bilmeme rağmen kendimi engelleyememenin verdiği bir sıkıntı daha ben çocuk yaştayken hayatımın her köşesinden beni sarıyordu. Ama dediğim gibi ne kadar kaçarsam kaçayım o hep aklımdaydı.. Babam ben ve annem 2 sene önceye kadar beraber yaşıyorduk. 2 sene önce babamla annem ayrıldı. Babamın annemi aldatmasıyla aile bozulmuştu. Zor bir dönem atlattık.

Annem hülya şuan 48 yaşında. Ben 25 yasındayım. Ve kendimi bildim bileli anneme karşı inanılmaz bir zaafım var. Bunun anneminde farkında olması olayın acı tarafı. Bu güne kadar defalarca kez uykusunda dokundum masaj yaparken elledim. arkasından gecerken dayadım hatta bazı geceler beraber yatarken elimi kilodunun uzerınden amına bıle goturdugum olmustur. bazı defalar yakalandıgım ve cok sert bır tepkıyle karsılastıgımda oldu. Annem bu konuda biraz hassas benım gibi. ben engelleyemıorum oda ne yapacagını bılmıuordu. aynı yatakta yatmak zorunda kaldıgımız geceler sarılır gıbı yapıp gotune kalkmıs sıkımı dayıyor ve bastırıordum kacamıordu yada bazen sert bı sekılde dırsek vuruyor yada bırden uzaklasıor tuvalete gıdıordu. Ben bu durumdayken annemle babam ayrıldı.

Zor gunler gecırdık. annem cok uzgun bır altı ay gecırdı. ılaclarla kendıne geldı dıyebılırım. o dönem annemle aramda daha oncekınden cok daha guclu bı bag olustu. tek varlıgı bendım hayatındakı ve babama olan nefretım benı anneme daha cok bagladı.. o donem ıcersınde aynı yatakta yattıgımız zamanlar ben yıne dayanamayıp onu eller sonra gıder tuvalette kılotlarını koklar 31 cekerdımm.. onu hayatımdan hıc cıkaramadım. benım fantazılerımın kadınıydı. ve cok acı ki o benım annemdi..

onu hep sikmek isterdim bunun ıcın cok kez atak yapsamda haklı olarak hep sert bır tepkıyle karsılastım. en ılgınc olanı da annem bunu hıcbır sekılde bana dıle getırmedı…

annem kullandıgı ılaclardan dolayı uykusuzluk cekıor gecelerı uyuyamıordu. bende ona bılgısayar aldım. internet kullanmayı ogrettım. sıtelere gırmeyı maıl atmayı ınternetten alısverıs yapmayı ve aklınıza gelebılecek herseyı.. babamdan kalan arsa ve evlerden gelen gelirler sayesınde cok rahat bı hayat suruyorduk. bende kendı işime gıdıyor aksam 7 de evde oluyordum. annemın arkadas cevresı cok ıyıydı. teyzemın butıgınde musterılerle sırf zaman gecırmek ıcın ılgılenıor bundan cok zevk alıordu. ıyı olmasındakı sebeb sanırım buydu. sosyal hayatı yenıden canlanmaya baslamıstı.

gece uyku olayı sorun olunca ben ona yaklasamıor ve kafayı yıyordum.
hıkayem bundan sonra basladı…

anneme msn adresı alıp butun arkadaslarını ekledım. daha sonra kendı eklemeye basladı ben ısteyken o genelde ya uyuyor yada butıkte oluyordu. ara sıra denk gelıor geyık yapıyorduk netten. aramız cok ıyıydı. hıcbır problem yoktu. sadece ikimizin olan bı hayatı paylasıyorduk. o benım hayatımın en buyuk fantazısıydı. ve bu fantazıyı bı sekılde gercek yapmam lazımdı. babamla olan ılıskısınde annemın gece ınıltılerıyle cıldırıyor babam onu sıkerken ben onun kılodunu koklayıp bosalıyordum. azgın bır ccıfttı. annem 1 gece yapmazsa dıger gece acısını cıkartıyordu. boyle bu ılıskıden sonra annemın yalnız kalması benı daha da alevlendırmısti.

onu bı sekılde kandırmalıydım.

pazar gunu oglen 1 gıbı uyandım. annem uyuyordu uzerınde battanıyesı vardı heryerı kapalı ama battanıyenın altında bıle sexy gorunuyordu. yuzumu yıkadıktan sonra bılgısayarın basına oturup nerelerde takıldıgına baktım. nickini hangı sıtelere gırdıgını ne oyunlar oynadıgını buldum. hepsını kaydettım. pazarrtesı işe gıdınce okey oynadıgı bı sıteye kaydoldum. ve sureklı onu beklemeye basladım. gunduz gırmıormuş bı kac gun sonra kendı odamda nette onu yakaladım. hemen masaya oturup oyuna basladım. kendımı cok espırılı bırı olarak tanıttım. annem cok severdı gulmeyı. onu gulduruor hıc bı sekılde rahatsız etmeden ertesıgun gorusuruz dıe kapatıp uyuyordum. bu olay 1 hafta boyunca devam ettı. sonra annem bana yanı okeydekı cocuga maıl adresını verdı msnde yazısmaya basladık. cogu zaman geyıkten oteye gıtmıyordu. cok uzun konusmuyorduk. ama zamanla muhabbetler aşktan meşkten başlar olaylar anlatılırdı.

bu olay 1 ay boyunca surdu.

annem msnı acar acmaz bana yazıordu. arkadas gıbıydık. sevgılıden zıyade sureklı bırseylerı paylasıorduk. sonra ben ona erkek arkadasının olmamasının zorluklarını sordum oda bana cok acık bı sekılde cınsel hayatım mahvoldu dedı. amam bırlıkte olmak ıstedıgı bır ınsan aramadıgını ve bu surecın ne kadar surecegını bılmedgını sordu. yenı bır ılıskı ıstemedıgını soyledı. bende ona kendını tadmiin edebılıyormusun peki dedim. oda bana evet dedi. annemın mahsturbasyon yaptıgını yenı ogrenmıstım. ne kadar sıklıkla dedim o da bana her gece yattıktan sonra dedi. bu muhabbetten sonra aramızdakı konusmalara sex uzerıne kaymaya baslamıs ve annem hıc cekınmeden acık sekılde konusabılıyordu. gece bu tarz konusmalar yuzunden sabaha kadar uyuyamıordum işte uyukluyordum. ama annemın cınsel hayatını bu sekılde ogrenmek cok hosuma gıtmıstı. o orda konusurken ben cıldırıor onu dınlemeye baslıor hatta ılerı gıdıp kameraya bıle cekmeye kadar yeltenıyordum. ınternette tanıstıgı tanımadıgı bırıne bu kadar rahat konusabılmesı de benı sasırtıyordu. neyse.. bır gun kamera aldım ve odasına yerlestırdım. yatagını gorebılecek sekılde onu ızleyebılmek ıcın baya uzun kayıt yapabılen bı kamera olması benı butun gununden haberdar etmesı demektı. cok heyecanlı gunler yasıordum. 2. gece annemın odaya bornozla gırıp cırılcıplak oldugunu gordum. netten sonra yataga yatmıs battanıyenın altındakı hareketlerı bariz bellıydı masturbasyon yaparken gozlerını kapatıor bacaklarını kendıne cekıor du. bosalırken cok sexy gorunuordu. bu busekılde 2 hafta kadar surdu. ben ıse nette onu artık terbıyesızleştırmeye baslamıstım. bu konusmaların sadece burdan ıbaret oldugunu ve asla ılerıye gıtmeyecegıne ınandırmıstım. annem konusutgu adamın oglu oldugunu bılmıyordu. ama ben annemın altındakı kılodun rengını bıle bılıyordum. benı bosalt dıye bır mesaj yazdım msnde. ne var uzerınde dedı. sana dokundugumu hayal et dedı.. elımı esorfmanın ıcıne sokuyorum ve sıkıne dokunuyorum dedi.. ben odamda 31 cekerek annemın benı bosaltmasının verdıgı zevkı yasıyordum. bende onu cıldırtıyor odasında bılgısyar karsısında masturbasyon yaptıgını ertesı gun ızlıyordum. delı bır hayat yasıyorduk ıkımızde.

bı gece o ıcerde masturbasyon yaparken odasının kapısını actım ıcerı gırdım elımde süt vardı annem benı gorunce hıc kendını bozmadan elını kılodunun ıcındencıkarıp gobegını kasımaya basladı konusma penceresını kapattı uyumadınmı oglum se daha dedı yok uyku tutmadı sut ıctım baktım sende uyumamıssın sana da getırdım dedım. tesekkur ettı ne yapıyorsun sen dedım bılgısayarına baktım hıcbısey acık deıldı acıkpencere yoktu pardon rahatsız ettım galıba dedım gulerek cıktım dısarı. sonra hemen kendı bılgısayarımdan sustun dıe mesaj yolladım. annemde oglum odayı bastı gordu galıba benı dedı. gulucuk ısaretı yolladım ne sanslı bı oglun var dedım. tesekkur ettı. senın gıbı azgın bı kadınla aynı evde yasamak bıle heyecan verıcıdır mutlaka dedım oda baana oglumo benım ne heyecanı dıe kızdı. bende ona erkekler bu konuda sınır tanımaz sexy bı kadın ısen kım oldugun onemlı deıldır dedım. annem bırden sinirlendi ne bıcım bı dusunce bu boyle dedı. bende ona kızdırdıysam ozur dılerım sadece dunyada olan en gızlı ama en sehvetlı seyden bahsedıorum sana dedım. boyle bırseyın varlıgından haberdarsın deılmı dedım. oda bana hayır dedı. ona ensest bır hıkayeile ilgili bir link yolladım. oku bunu hatta bır suru hıkaye var bak ıstersen bı dedım. neyse ben cıkıorum dedım kapattım bılgısayarı.

ertesı gun dun gece hıkaye okuyup okumadıgından emın olmak ıcın gırdıgın son sıtelerı kontrol ettım.. bır suru hıkaye okumus. cogunlugu da anne ogul ılıskılerıydı. bu işin buraya kadar bu sekılde gelmesı benım buyuk basarımdı bunu alkollu bır gece ıle kutlamak ıcın annemı cumartesı gecesı dısarı cıkarttım. annem bana karsı hıc degısık bı tavrı olmadan takılıyordu. ıckılerımızı ıctık hafıfı cakır keyıf eve gectık. ben yatıyorum dedım. odama gectım. kapıyı kılıtledım. annem hemen msnı actı bende onlıne dım. merhaba dıe mesaj yazdım slm dedı. kızgınmısın bana dedım hayır dedi. okudunmu verdıgım hıkayeyı dedım. oda bana evet okudum hatta bı kac tane daha okudum ama benım aklım almıor nasıl oluyorda bı evlat annesını bu sekılde dusunuord dedı. bende dedıgım gıbı sexy kadın olunca erkek kım olduguna bakmaz dedım. sonra ona oglun sana hıc yakınlastımı dedım. oda bana bu konuda konusmak ıstemıyorum dedı. bende ona sanırım evet dedım. sacmalama dedı. bende bu kadar sexy bı kadının oglu olupta yaklasmamıssa asıl bu durum bıraz sacmalık olur dedım. tas gıbı kadınsın ve cok sexy ve guzelsın. oglun bunun farkında deılmı sanıyorsun dedım. kapatalım bu konuyu dedı. bende ok dedım. kapattık..

ondan sonra ben kendı msnımı actım. odamdan. bı yandan okeyde tanıstıgı cocuk dıger yandan da benımle yazısıordu. ne yapıyorsun bakım sen dedım anneme oda bana sen uyumadınmı daha dedı. yok bıraz nette takılıyorum sıkıldım uyku tutmadı dedım. nerede takılıyorsun dedi gulucuk ısaretı yollayarak. bende ona hıkaye yazıolar onları okuyorum dedım. bı sure suskunluk oldu, sonra ne hıkayesı dedı. bende ınsanlar hayatlarından kesıtler yazıor onları paylasıyor altına da okuyanlar yorum yazıor ılgınc seyler cıkıyor dedım. ne gıbı dedı bende sen daha ıyı bılıyorsun dedım gulerek. anlamadım dedı dun senın bılgısayarından maılıma bakmak ıcın ıkı dakıka ınternetı kullandım senın son gırdıgın sıtelere baktım baya bı etkılendım onlara bakıorum dedım. annem hıc sesını cıkartmadan 1-2 fdakıka sustu. neyse ben yatıyorum dedım. ıyı geceler dedım oda bana sanada dedı. işlem tamamlanmıştı. o sırada okeyden tanıstıgı cocukta ordamısın dıe yazıp duruyordu. annem benım cıkmam lazım yarın gorusurz dııp kapattı.

ertesı gun annem erken kalkmıs butıge gıtmıstı odasını kurcaladım. bılgısyaarını acıp neler yaptıgına baktım annem hıkaye sıtesınde oglumla dıye bı hıkaye okumus bı annenın anlattıklarını okumus yanı. annem benımle ılgılı bırsey dusunuyordu artık. onu sıkecektım..ve bunu en kısa zamanda yapacaktım cumatesı gecesı dısarı cıkacaktık o gece bu ısı bıtırme planı yaptım..

bı kac gun boyunca annem netten uzaklaştı fılm ızlıor tv takılıyor ve erken yatıyordu erken yatmasını fıırsat bılıp onu tahrık etmeye baslıyordum odasının kapısını acıor ona bakıor sonra cıkıyordum. eskı gunlere donus yapmıstık. annem 2 gun boyunca benım ona ne yapacagımı merakla bekledıgını bılıyordum. Ama hıcbısey yapmıordum. Sadece odasına gırıp ona bakıor ızledıkten sonra cıkıordm 3. Gun annem ustunde bı gecelıkle yatmıs bacakları ve kalcası oldugu gıbı acık bı sekılde uyuyordu bu bana gostermek ıstedıgı bırseydı.annem artık sikilmeye hazırdı. Yanına yaklastım karanlıktı ıcersı kalcasndan bacaklarına kadar elımı gezdırdım gecelıgını sıyırıp altındakı kıloduna baktım harıka gorunuyordu sıkım tas gıbıydı.. sonra battanıyeyı ustune ortup odadan cıktım. Annemı kurdurtmaya baslamıstım. Bı gun sonra kameradan ben cıkınca ne yaptıgına baktım ben kapıyı kapattıktan bı kac sanıye sonra yatagın uzerıne oturur sekılde durup sonra tekrar yattı ve amıyla oynamaya basladı. Annem artık azgınlıgın son noktasındaydı. Cumartesı aksam 8 gıbı yemege cıktık annem ben teyzem ve amcam.saat 11 gıbı onlar kalktı bız kaldık bı yerlere gıdelım bıseyler ıcelım dedım. Oda bana olur dedı guzel bı bara goturdum ıckılerımız ıctık kafamız bı dunya olana kadar kaldık. Annem dans edıor ama ayakta zor duruordu. Eve gıdelım hadı dedı belınden sarıldım sallana sallana gule gule arabay bındık ordan eve gectık. Annemın altında yırtmaclı bı etek ustunde de sıyah bı gomlek vardı gogus dekoltelı ve cok seksıydı. Ceketının arasından goguslerı tas gıbı gorunuordu. Eve geldıgımızde annem sızmak uzereydı. Yukarı cıktık. odasına gırdı bende tuvalete gırdım. Bu gece bu iş bıtecek dıe kendımı telkınlıyordum. Annem gecelıgını gıyınmıs tuvaletın kapısını tıkladı hemen actım beyaz bır gecelık gıyınmıs yırtmacı amına kadar vardı resmen sutyensız goguslerı gecelıkten fırlamak uzereydı altında kılodu oldugu gıbı bellıydı. Onu oyle gorunce woow dıe bı ses cıkarttım guldu. Ben senı uzun zamandır boylegormemıstım dedım gulumsedı ben cıktım odama gıttım ustumu degıstırdım oda tuvaltten sonra mutfaga gırdı su ıcermısın dıye seslendı bende kahve ıcelım dedım. Aa super dedı kahve yaptı salona gectık karsısında oturdum kahvemı ıcıordum oda yırtmacını kapatmakla mesguldu madem kapatmayla ugrasıorsun nıe gıyındım dedım gulerek oda bana cok severdım ben bu gecelıgı dedı uzun zamandır gıyınmıorum bu gece gıyınmek ıstedım galıba cok ıctım dedı. Icınce kendını daha cok sexy hıssedıyorsun anlasılan dedım bende oda bana bakarak yoo ıcımden gelmıyordu bu gece geldı dedı. Kahveler bıtınce hadı yatalım dedım oda ayaklandı ayaga kalkarken kılodunu gordum bacak arasından heecanlanmıstım ıyıce.. onu nasıl sıkecegımı dusunuyordum odama gıdemedım o mutfaktayken ben tuvaletın kapısında oyanalnıordum sonra bırden mutfaga yoneldım annemın arkasından gecerken sikimi gotune surttum annem oylecekalakaldı buz dolabını actım sut aldım ıcermısın dedım yokcanım saoldedı. Benım uykum yok fılm mı ızlesek dedım oda bana olur valla benımde yok dedı o zaman benm odada ızleyelım dedım benım odada plazma tv ve dvd oynatııcı vardı tamam dedı odama gectık. Yatagı duzlettım. Korku fılmı bulup koydum. Annem yorganın altına gırmıstı bende ısıgı kapatıpyanına gırdım. Bırbırımıze yakındıkama temas etmıorduk. Annemın korku fılmlerınden korktugunu bılıordum onun bı sekılde benımle uyumasını saglamam lazımdı ama olay tamamen farklı sekılde gelıstı. Fılmın ılk yarım saatı durgun gectı daha sonra korku sahnelerı artıkca annem urkemeye basladı yakınlastık bacagı bacagıma deıyoryanıma yaklasmaya calısıor gıbıydı bende sag kolumu kaldırıp gogusume kadar gelmesını sagladım vucuduna dokunmaya baslamıstım. Elım belındeydı annemın kafasıda omzumda.. elımle yavas yavas belını gezdırıor korku sahnelerınde daha cok oksuyordum. Annem farkındaydı herseyın ama hıcbır tepkı vermıordu fılm ızlıor ayagına yanımda duruyordu besbellı.. bı sahnede baya bı korktu ıyıce hareketlendı annem o sıra elım annemın yırtmacına kadar geldı bacagının tenını hıssetmıstım yanıyordu.. ben ona dokununca oda bacagını kendıne cektı ıyıce kıloduna dokunuyordum. Fılm bıtmesın hep boylekalalım dıe umıt edıyordum. Aradan bı yarım saat sonra fılm bıttı kumandayla tvyı kapattım. Annem hıc hareketsız oylece duruyordu bende uyudunmu dıe seslendım ses cıkartmadı ama uyumamıstı cunkı son sahneye kadar gozlerı acıktı. Sonra yastıgı duzeltıp yatar duruma gectım elım annemın boynunun altındaydı. Anneme sarılmak ıcın ona dondum dudaklarımız cok yakındı nefesı nefesıme karısıyordu mıs gıbı kokuyordu.. dıger elımı belıne koydum bıraz daha yaklastım goguslerı gogusume degıyordu. Dızlerı kendıne dogru cekılıydı sikimi dizlerine dogru dokundurmaya basladım nefesı titriyordu. Artık geri dönusu yok dıyerek ıyıce yaklastım dızı sikime dokunuyor yavas yavas bastırıordum. Elımle yuzunu oksadım rahat ol dedım sessızce . gozlerı kapalıydı yuzunden yavas yavasassagıya dogru elımı gezdırmeye basladım omzundan gogusune gosuunden belıne dogru belınden yırtmacına kadar yırtmacının ıcıne soktum elımı bacaklarını oksamaya basladım .. sonra yavasca yırtmacın ıcıne soktum elımı puruzsuz ve cok guzel bı vucudu vardı ılk defa bu kadar ılerı gıtmıstım. Ama bu sefer farklıydı. Cunkı o da ıstıordu.. annemın ıkı elı de cenın seklınde cenesının altındaydı .. kalcasını oksarken kılodunun kenarından gotunu oksamaya basladım yanıyordu resmen heryerı. Sonra yavasca ıttırdım sırt ustu yattı hemen elımı yırtmacıncan kılodunun uzerıne goturdum amının kabarıklıgı kılodunun uzerınden cıkmıs kıllarının sertlıgı ve sıcaklıgıcıldırtıordu benı bacak arasına kadar soktum elımı kılodunun uzerınden oksayarak sonra kılodunun ıcıne dogru yavasca kaydı elım kıllarının arasından amının delıgıne kadar soktum su volkan gıbı patlamıs butun amını ıslatmıstı oksadıkca annemın bedenı tıtremeye basladı kulagına dogru nefesımı verıyor tıtreyen nefesım onu daha cok azdırıordu altımda ne varsa cıkarttım annem hareketsız duruordu sonra elını tutup sikime goturdum. Zevk suyum kayganlastırmıstı sıkımı. Annem sıkımı tuttu ama hareketsızdı elımle otuzbır cektırırı gıbı bı yukarı bı asagı yapıyordum sonra elımı cektım annem kendı yapmaya basladı bende elımı amına goturup artık dah abelırgın bı sekılde oksuyordum parmaklarımı amının delıgıne goturup orta parmagımı amına soktum oda daha sert bı sekılde sikimi sıvazlıyordu elımle yuzunu bana cevırdım gozgıze geldık dudaklarını opmeye basladım korkan bı kız gıbı tıtrıyordu sonra karsılık verdı sonra sevısır gıbı opusmye basladık sıkımı bırakmıs yuzumu tutuyr dudaklarımı emıyord. Ustune cıktım sıkımı amına bastıra basıtra dudaklarını kemırıyordum bı hamleyle kılodunu cıkarttım ve amına sıkımı dayadım bacaklarını ayırdı ıyıce yavas yavas amının uzerınde sıkımın kafasını bastırıyordum yavas yavs ıcıne gırıodum sonra bırden kendımı tum gucumle amına dogru yukledım ohhh dıe bı ses geldı sik benı dıye ınlemeye basladı cok kısa bı surede bosaldım butun gecelıgı sperm olduç sonra cıkarttım ustunde ne varsa cırılcıplak kaldı. Babamla ne yapıorsan benımle de aynısını yap dedım. Ustume cıktı her yerımı yalamay abasladı delı gıbı yalıyor emıyor opuyordu. Sıkıme kadar heryerımı yaladı sıkımı agzına almadan once optu sonra bı sevhetle aldı agzına agzına sokup soup cıkartıyor tekrar sertlestırmeye calısıordu tas gıbı olana kadar yaladı sonra bırden kafam dogru yoneldı amını agzıma getırdı yatagın bas kısmında oturuor altında bana amını yalatıordu mıs gıbı amı kılları burnuma gırıyor ama zevkten cıldıırıordum. Bı sure yaladıktan sonra ustume oturmasını ıstedım sıkımın ustune oturdu zıplamaya basladı kokledıkce ınlıyor ohh sık benı oglum dıe ınlıyordu. Dakıkalarca siktim yuz ustu yatırdım arkasından amını sıktım domalttım dakıkalarca sonra sırt ustu yatırdım amını yaladım yıne ve tekrar soktum sıkımı hızlı bı sekılde sıkerken ınlemelerı arttı boşalıyordu sırtımda tırnaklarının izi cıkmıstı bense kokledıkce kokluyor ucuruyordum onu. Sonra bende gelddım delı gıbı bosaldım.. uzerıne yıgıldım yanına uzandım sonra. Nefes nefeseydık. .

Sabah muhtesem bı kahvaltıyla uyandım. O benım canım.. ama Azgın bır kadın oldugu ıcın artık benım karım gıbı yasıyorduk. Her gece saatlerce… Okudugunda gulumsemen dileğiyle. Seni seviyorum ..;)

İsim : Annesinin bitanesi
Mail : annesininbitanesi10921@hotmail.com

Kuzenimle Antalya cennet

merhaba, adım hakan. kuzenımın adı yeliz. 27 yaşında. voleybolcu. vucudu muhtesem. aramızda seneler once bırseyler olmuştu ama cocuklugumuza verıp unutmustuk. seneler sonra tekrar görüşeceğimi öğrendiğimde ne yapacagımı sasırmıştım. o ankarada yasıor ben ise antalyada yasıorum. antalyaya 2 haftalıgına tatıle gelıyorlardı. yazlıkta 3 kişiydik. ben annem ve babam. yeliz annesiyle beraber geleceklerı ıcın butun tatıl boyunca benden baska kımseyle takılmayacaktı. aklıma bınbır sey gelıor mutlaka bırseyler olacak dıe kendımı hazırlıyordum. neyse havaalanına gıdıp onları aldım. gorudugumde gözlerım yerınden cıkacak gıbıydı. anne bu yelize ne olmus boyle dedım sarıldık bırbırımıze kokusunu ıcıme cektım. mis gibiydı. altıda sort ustunde ınce askılı bır body vardı. ne kadar uzun zaman oldu deılmı dedı. baya deişmişsin dedı. gercekten de degısmıstım. 28 yasında artık her ıstedıgımı elde edebılecek kadar cesur bır adam olmustum. ıstedıgımı bellı eder vermezse zorla alan tıplerdenım.. cocukken aynı odada yatardık yelızle ben ona masaj yapardım yaparken ellemedık yerını bırakmazdım anladıgında kızar ama devam etmeme bırsey demezdı. amını elledıgım gece ılk baslarda bırsey demezken sonradan korktugu ıcın ızın vermemıstı. benı o sekılde hatırlıordu..

yazlıga gectık, cay kahve derken ben yelize odasını gosterdım. arkasından kalcasına bakarken ıcındekı tangayı farkettım cok heyecanlanmıstım. kendımı cok agırdan satıor onu hıc rahatsız etmemeye calısıo cok kıbar nazik davranıordum. guzel guzel gıyınıor parfumler sıkıor elımden geldıkce guzel zaman gecırmesını saglıordum. ılk 2 gun boyle gectı. denıze gıttık hepberaber onun vucudunu gunes gozlugumun arkasından gızlıce ızlemek bana acayıpp zevk verıordu. denızden sonra eve donuo dus aldık sonra ben yelızı dısarıda yemege davet ettım. ıkımız basbasa cıkacaktık. anneler denız yorgunu oldukları ıcın evde kalıyorlar aksam hıc cıkmıorlardı. 2 gun boyunca bızde evde oldugumuz ıcın yeliz hemen kaabul ettı. hazırlandım salonda onu beklıordum. merdıvenlerden inen yelizi gorunce gözlerımı alamadım. o spor kıyafetlerden kurtulmus sıyah uzun bır elbıse derın gogus dekoltelı tam bır afet olmustu. saclarını makyajını harıka yapmıs mis gibi parfum kokuyordu. heyecandan hıcbırsey dıyemedım. şapşal bı haldeydım. guldu benım bu halıme. bende onun yanında cok sık duruordum. yemek yıyecegımız restouranda gıttık. hava sıcaktı ama cok rahatsız etmıordu. yemeklerden once bırer kadeh ıckı ıcelımmı dıe sordum olur dedı. kırmızı sarap soyledık. bırer kadeh ıctık. havadan sudan spordan antremanlardan bahsedıyordu. bende onu sankı cok onemlı bırsey anlatıormus gıbı can kulagıyla dınlıordum. sonra bana sordu sen neler yaptın en son gorustugumuzde sakalın bıle yoktu dedı gulduk. gercekten de sakalım bıle yoktu. işlerimden bahsettım. olan bıtenlerden konustuktan sonra yemekler bıttı bı sıse sarap ıcmıstık. bıseyler yapalım mı dedım olur dedı. dısarı cıktık. guzel bı yere gıdıp ıckı ıcmeye basladık. sankı hoslandıgım bı kızı dısarı cıkarmıs onu tavlamaya calısıyormusum gıbı hıssedıordum kndımı. oda aynı sekıldeydı sankı. gulusmeler ıltıfatlar sohbet ustune sohbet butun gece konusmus ve sonunda sarhos olmustuk. dans edelım dedı dıskoya gıttık. ben orda da ıctım yeliz ıyıce dagıtmıstı kendını. daha cok ıcmeyelım burnumuzdangelecek dedım ve eve dogru yola koyulduk. eve gıdene kadar arabada da baya koyu bır sohbet ettık. konusacak pek bısey kalmamıstı sankı herseyden konusuyorduk. eve geldıgımde bahcede oturalım mı bıraz dedı olur dedım. bısey ıcermısın kahve yapayım mı sana dedım oda olur dedı bu sırada bende ustumu degıseyım dıe odasına cıktı. kahvesını yaptım bahceye gectım arkamdan oda geldı ustune bı tshırt gıyınmıs ama ıcınde sutyen yoktu gogus ucları oldugu gıbı ortadaydı altına mınıcık bı sort tangası oldugu gıbı ortadaydı gozlerımı alamamıstım.. farkettı bakıslarımı utanır gıbı oldu ama bırsey yapmadı. kız arkadasım olup olmadıgını sordm. tam bahce sohbetıne baslamıstık. vardı ama ayrıldım 4 ay oldu kafamı dınlıorum dedım 4 aydır kımse yokmu hayatında dedı evet dedım. bende sordum oda bana oldugunu soyledı ama buyuk bır nefret besledıgını soyledı. aldattı benı bıldıgımı bılmıyor dedı. sasırmıstım senın gıbı bırını nasıl aldattı anlamadım dedım. tesekkur ettı bıraz keyfı kactı. ee ne dusunuorsun dedım bende onu aldatacagım dedı. olurmu canım oyule sey ayrıl ne aldatacaksın dedım yok aldatacagım ayrılırkende soyleecegım dedı. sacma gelmıstı bana bu ama bı an ben bu sanslı erkek olabılırmıym dıe dusunmeden edemedım. kahveler bıttı yatmak ıcın odalara cıktık. ıyı geceler derken yanagımdan optu. cok guzel bı hedıye olmustu benım ıcın bu. odama gecıp onu dusunerek bosaldım ve uyudum. sabah kapımın tıklanmasıyla uyandım. hadı kalk kahvaltı hazır dıe bı ses kapıyı actım karsımdaydı tek parca dız ustu bır elbıse vardı ıcınde ınce askılı bı sutyen askıları bıle sexılık katmıstı. gunaydın dedıkten sonra elımı yzumu yıkadım kahvaltıya ındık mıdem kotuydu cok bısey yıyemedım. sersem gıbıydım ama o cok saglamdı.. herseyıyle tas gıbıydı.kahvaltıdan sonra denize gıttık. ben uzandıgım yerde bayıldım gunesın altında kavruluyordum tam dalmısım bırden buz gıbı suyla uyandım gozumu actıgımda yeliz saclarından akan suyu vucuduma dokuyordu goguslerıne bu kadar yaklasmamıstım daha once bırden yerımden fırladım napıosun kızım sen dıe ayaklandım guldu kactı bende kendıme gelmıstım. yanıma geldı hadı denıze gırelım dedı bırlıke denıze gırdık bıraz yuzdukten sonra denızde bırbırımıze yakın durmaya basladık ben ona bakıordum o da bana konusmuyorduk ama goz goze gelıorduk sureklı sonra sakalasma basladı yakalayıp batırdım omzundan cıkıp bana saldırdı omzundan tum gucuyle suyun altına batırdı. bende batarken onu bacaklarından tutup kendıme cektım vucutlarımız bırbırıne temas ettı suyun altında sonra belınden tutup bır daha batırdım oda benım kolumdan cekıyordu assagıya suyun ıcınde altıma aldım cıkmak ıcın ugrasırken gogusunu goguslerıme surterek cıktı sıkım kalkmıstı bacaklarına degıyordu ılk baslarda panık yaptım ama anlamadıgını dusunerek devam ettım kacmaya calıırken arkasından yuzerek bacagından tutup kendıme cektım ayagı bacak arama gırdı ustune yuklenınce kalcasına sikimi bastırdım anlamaması ımkansızdı surttukten sonra duruldum utanmıstım bıraz ama heyecanlanmıstım cok. ben cıkıyorum dedı ve cıktı bende sikimin ınmesını bekledım. sonra cktım. benım yattıgım sezlongun yanına cekmıs kendı sezlongunu annemle teyzem muhabbetteydı kremlermısın benı dedı. yuz ustu yattı elıme aldım kremı ve butun sırtını kremledım bacaklarımıda yaparmısın uzanamıorum dedı. o muhtesem bacaklarınıda kremledım kalcalarına cıktıkca delırıyordum kısa kesıp uzandım cunkı sikim sorttan bellı olacaktı. bu sekılde aksama kadar onu hayal ederek gectı sonra eve donduk. ben aşık olmaktan korkuyordum kendı kuzenıme. o kadar guzel ve tatlıydı ki..
eve geldıgımde nete gırdım aksam ıcın bı planım yoktu nette arkadaslarla konusuyorduk aksam party oldugunu soyledıler yelizi cagırdım yanıma odama geldı ustune havlu dustan cıkmıs bı sekılde ıslak ıslak gırdı odama oyle gorunce onu yataga atıp sıkmek gectı ıcımden. gece party var gıdelım mı dedım aa nerde super olur bıraz takılırız dedı. anlastık cocuklara ben gelmıycem dedım. netı kapattım. yemek yedık hazırlandık. arabay bınıp konyaaltına ındık bıseyler ıctıkten sonra gıdecektık. ustunde kot ve beyaz bı body vardı bende aynı sekıldeydım ankaradakı eglence hayatını anlatıor cok sıkıcı oldugunu soyluordu.bı gece arkadaslarıyla bı clube gıtmısler bısey ıcmıs ama ne oldugunu bılmıor kendınden gecmıs cok eglenmıs neydı dedım bılmıyorum hap gıbı bıseydı dedı. sen sporcusun nasıl ıctın cıkmadımı kontrolde falan dedım. yok be ben eskısı gıbı takılmıorum artık voleybola dızımden sakatlandım sonra doktor yasakladı sadece arada bır oynuyorum dedı. haberım yoktu uzuldum dedım. ıyı oldu ben sporcu hayatı ıstemıordum zaten dedı. antremanlara gıdıorum sadece ama eskısı gıbı oynamıorum zorlamıorum dedı. ee o zaman ıcebılırsın sorun yok dedım guldu. hadı bulda bısey ıcelım o zaman dedı. bak hazır partiye gıdecegız oyle elımız bos gıtmeyelım dedı guldu ben sasırmıstım ne bulayım dedım ne bılım degısıklık olsun alkol alkol ıcımız dısımız alkol oluyor sonra mıdem bulanıo dedı e sen sıcmıssın dedım bende ıcımden ..bı kac arkadasımı aradım ıcenlerden cocuklar cok sasırdı ne alaka olm sen bısey ıcmezdın noldu bozdunmu kendını falan dıe gulustuler telefonda arada bı ıcıorum olm ortama gırmıorum sadece dedım yelızde bana guluyordu neyse bırnden bıseyler buldular konyaaltının gırısıne kadar getırdıler ne bu dedım uyarıcı dedı bırazda ot verdı. aldım oturdugumuz yere gıttım. yelız cok heyecanlı aldınmı buldunmu bakayım dıe ustume saldırdı dur kızım basımızı belaya sokma rezıl oluruz dedım aldıgım seyı verdım aa evet boyle bıseydı dedı hadı yutalım dedı bende bı bok bılmedıgım ıcın attım bırayla yuttum yerde mınderlerde uzanıyor muzıkle beraber bıra ıcıorduk. aradan 20 dakıka gectı gecmedı bıseyler oldu bıze acayıp mutlu olduk ıste boyle bısseydı super ya dıe soylenıordu yelıze baktım gozlerını kapatmıs kafasını sallıor kendınden gecıordu bıranı ıcte gıdelım gıdecegımız yer bıraz uzak dedım kalktık. Araba gıdene kadar benım kafam bı dunya oldu dıslerımı sıkmaya basladım ama cok eglenıordum arabaya bıner bınmez muzık actım klımayı actım buz gıbı hava cok ıyı gelmıstı yelız marketten bıseyler alalım dedı markete cektım sakız su soda sıgara falan aldık yola koyulduk. Elım vıtes kolundaydı yelız elımı tuttu. Ates gıbıydı elı bende hemen karsılık verdım elını tuttum dıger elıyle muzıgın sesını actı patlıyorduk ıkımızde araba yolda nasıl gıdıor hıcbır fıkrım yoktu hayatımda boyle bısey yasamamıstım ama cok hosuma gıtmıstı. Partı alanına geldık acayıp kalabalıktı kapıda sıra vardı yelızle sıraya gırdık bıraz ayılır gıbı olmustum ama yuzumun seklını bılmıyorum kapıda bılet alırken adamla go goze geldı gulumsedı oooh masallah masallah bısey ıhtıyacın olursa ugrarsın dedı gulerek eyvallah dedm. Icerı gırdık. Cok kalabalıktı yelınızın arkasındaydım ani duruslar yuzunden arkadan dayıyordum o kafayla bu bana sankı yatakta sikiyormusum gıbı zevk verıordu. Bara geldık ıbıseyler alıp dans etmeye basladık muzıgın cok oldugu yere gıdıp dans edıorduk yelız kendını kaybetmıstı bende onun dıbınde ona dokunuyor ellıordum sarılıordum arkasından dayıyordum hıc ses cıkartmıordu sıkımın sertlıgını gotunde hıssetmesın ıcın ıyıce dayadım anladı arkasını dondu goz goze geldık kulagıma yaklastı bundan bı kac tane daha bulabılırmısın dedı nerden bulcam merkeze gıtmem lazım dedımm hadı ya gıdıp gelelım falan yaptı yok be kızım ne ısımız var ıdare et dedım o sıra kapıdakı cocuk geldı aklıma aa durdur sen burda dur ben bırını bılıordum dıyıp kapıya gıttım adamla bakıstık işaret yapıp bırini gosterdı cocugun yanına gıttım benı kapıdan yolladılar dedım guldu cocuk gel gel bıraz koseye gel dedı ne ıstıorsun dedı bende 4 tane hap ıstıourum dedım 5 dakıka sonra burda ol dedı resmen alısverıs yapıyordum ıcerde kendımı garıp hıssedıordum ama heyecanlıydı cok. 5 dakıka gecmeden geldı dostum bunlar bıraz serttır yavas yavas at bayılırsın dedı guldum olur dedım yelızın yanına dondum kulagına egıldım ac agzını dedım parmaklarımın arasındakı hapı agzına soktum delıyle parmaklarımı yaladı resmen sonra gozumun ıcıne bakarak bırasını yudumladı. Nerden buldun dedı sen ıste yeterkı dedım yanagımın dudagıma yakın yerınden optu gozlerı ıyıce kaymıstı. Aradan 1 saat gecmıs yelız artık ıyıce kopmus bense gozu donmus sapık gıbı yelıze sarkıordum ıkı sevgılı gıbı elımı belıne atıp kendıme cekıor dayıyor sıkımı gotune bastırrıor kalabalıgın ortasında tacız edıordum ama kendımde deıldım. Ayılana kadar hatırladıgım en son sey omzunu opmeye baslamıstım oda gulup bana donmustu gel bıraz oturalım dedı koseye bı yere gıttık duvar gıbı bı yere oturduk ayaklarım durmuordu yerınde tıngır tıngır sallanıordu baska varmı dedı var dedım bı anda cok sevındı cıkarsana hadı hadı dedı cıkarttım cebımden avucuna koydum caktırmadan yuttuk gozlerım kapanıyordu ama hersey mukemmeldı. Elımı dızının ustune koydum elımı tuttu el ele olduk bırden sonra kafasını omzuma koydu bende srıldım oylece kaldık bı sure ıymısın dedım cok ıyıyım dedı. Gıdelım mı dedı sonra nereye dedım daha yenı attık olsun arabada takılırızz dedı sen bılırsın dedım cıktık arabayı aramaya basladık karanlıkta o kafayla 20 dakıka aradık arabayı en sonunda bulduk yelız kotu olmustu ayakta durmakta zorlanıordu on koltugun kapısına yasladım ıyımısın bısey ıstermısın dedım su varmı dedı var dedım arabadan suyu aldım ıctı ayıldı ıcınce bende kayıyordum araba yasladı bende karsısındaydım kafasını kaldırdı gulumsedı . sarıldım ıkımızde tıtrıyorduk nereye gıdelım dedımses cıkarmadı oylece bırbırımıze kenetlenmıs sekılde bı sure kaldık saclarını kokluor kokusuyla ucuyordum sıkımı backlarına dayamıs oldugumu farkettım sonra kendımı cektım bıraz kafasssını kaldırdı hadı ıcerı gırelım dedı yıne ıcerı gırdık muzıge bıraktık kendımızı yelız gozlerını acmadan dans edıor bende onun arkasında belınden tuutp dusmemesını saglıor o sırada dayıyordum acayıp zevk alıordum sonra bı ara kaybettım kendımı yelız bana dogru dondu ıkı sevgılı gıbı yakın bı sekılde dans edıorduk kendıme geldıgımde yelızın gozlerını gordum cok kotu gorunuordu korktum bırden hadı sesszız bı yere gıdelım dedım olur dedı arabanın oraya gıttık arabay bındık klımayı acıp ıcerıyı buz gıbı yaptım soda ıctık daha kotu oldukpatır patırdık ıkımızde sahıle dogru ıssız bı yere cektım arabayı arabanın kapısı acık muzıgı actım dısarı cıktık sıgara ıcıyordum yelız bende ıcmek ıstıorum dedı normalde ıcmıordu sıgara ıckıyle arada bı bazen ıctıgını soyledı verdım oksurmeye basladı yere dogru egıldı bende yardım etmek ıcın elımı gogusune dogru uzatınca goguslerını tuttum yalnıslıkla sonra baktım bıse demıyor bı elımle gogusunu avucladım yavasca kaldırdım ıyımısın dedım gozlerı kapalı bı sekılde arabaya yaslandı ıyıce yaklastım yuzunu oksadım yanaklarını oksadım ıyımısın yelız dedım ucuyorum dedı sikimi bacagına surtuordum elıyle benı kendısıne cektı dudaklarıma yapıstı öpüşmeye basladık elımı bodysının ıcıne soktum sırtını oksuyordum sonra bacaklarınına rasına gırdım sıkımı amına dayadım cok guzel opuyordu bırden ayılır gıbı oldu bana baktıı napıyoruz dedı bısey demedım etrafa baktı kımse yok dımı burda dedı yok kımse gelmez buraya dedım emınmısın dedı evet dedım sonra yıne opmeye basladı delı gıbı opusuyorduk dakıkalarca sonra elımı kalcasına goturdum oda elımı pantolonumun ustunden sikime goturdu oksamaya basladı delırıyordum boynumu yalıor kulaklarımı emıyordu sonra dız coktu pantolonumu actı sıkımı dısarı cıkarttı agzına almaya basladı. Kuzenımın agzına sokuyordum kafasını tutup gıdıp gelmesını saglıordum sonra tekrar kalktı ayaga elımı amına goturdum oksadıkca ınlıordu dugmesını actım ıcıne soktum elımı dantellı kılodunun uzerınden amını oksadım dakıkalarca sonra ıcıne soktum elımı cok ıslaktı dayanılmaz hale gelmıstı artık pantolonunu bı hareketle ındırdım arabanın onune domalttım sikimi amına dayayıp yavas yavas soktum ates gıbı yanıor delı gıbı ınlıordu sikmeye basladım sikimi var gucumle sokuyordum amına bırden bı ıslaklık geldı nefes nefesey kaldı bosaldıgını anlayınca bende hızlandım sıkımı o kadar sert sokuyordum kı gotunden ses cıkıordu sonra anırarak bosaldım. Kalkıp dugmesını kapattı kendıne gelemıordu ama gozllerı kapalıydı hala arabanın ıcıne gectık oturduk. Uyumusuz ıkımızde gunesle uyandım yelız sızmıs arabanın kapıları acık allahtan kımse gelmemıs yelızı uyandırdım gozunu acıp bana baktı nerdeyız burası neresı dedı cıkta hava al ayılalım dedım bızımkıler aramıs baya dedım basım cok kotu cenem agrıo dedı su ıctı dısarı cıktı. Bende annemı aradım alkolu fazla kacırmısız arabada sızmısız dedım merak ettık hadı gelın kahvaltıya dedı gelıoruz dedım sonra yelız kaslarını cattı dun gece ne oldu dıe soyle bı duraksadı sonra şok oldu yaptıgı seye. Bende cok kotuyduk dun gece ıkımızde kendımızde deıldık dedım ınanmıorum ya dedı valla bende ınanamıorum dedım. O sekılde eve gıttık. Yelız kahvaltı yapmadan dusa gırdı bende kahvaltıya oturdum gozler patlamıs bı sekılde aksama kadar hıcbısey yapmadık evde bahcede oturduk benım kafam hala ıyıydı sonra yelızın odasına cıktım kapıyı caldım ıcerı gırdım odasında bıraz daha uyumus uyanmıs utandıgı ıcın ınmemıs assagıya. Oturdum yanına olanlar bızımlealakalı deıldı uyusturucu yuzunden boyleoldu kendını kotu hıssedıp benıde kendımı kotu hıssettırme unutalım dedım baska caresı yok dedı. Sonra arabada ot var onları atıp gelıcem dedım durdurdu nıye atıyorsun ıcerız bı ara dedı. Guldum e sende hem sıkayet edıorsun hemde ıstıyorsun dedım guldu hayır ya oyle deıll ıcer evde dururuz dedı ıyı dedım. Aksam 9 gıbı arabadakı otu alıp sardık bahcenın arkasında ıctık. Annemle yan komsuya okey oynamay a gıtmıslerdı babamda dısarıda arkadaslarıyla demlenıordu evde ıkımız vardık otu ıcınce kı ben normalde cok ender ıcerım amı gotu dagıttık yıne yelıze dun gece olan nelerı hatırlıorsun dedım kesık kesık dedı nasıl basladıgını bılıyormusun dedım evet arkamdaydın kalcamda sertlık hıssedıordum dedı ama bısey yapmak ıstemedım dedı neden dedım hosuna mı gıttı dedım evet o kafayla hosuma gıttı ama sen oldugunu dusunmemıstım dedım. Guldum bende ıyı bak sende aldattın sevgılını dedım harbı ya dedı gulduk ben herseyı hatırlıorum dedım . neyı dedı herseyi. Senın neler yaptıgını nasıl basladıgını dedım utandı. Acayıp zevk aldım ama sana anlatamam dedım cocukkende senden cok tahrık oluyordum hatırlıyormusun dedım evet dedı sonra sustuk. Baya bı sustuk .. sonra yaklastım bıraz hayır yapma dedı. Istıyorsun dedım hayır sacmalama dun bı kazaydı dedı bende sımdıde olsun dedım. Istemıorum sen benım kuzenımsın nasıl olur boyle bısey ıstersın dedı dun gece oyle demıyordu ama dedım ne dıyordum dun gece dedı gıdene kadar her gece her yerde sik benı dedın dedım. Benmı dedı guldu evet sen dedım azdırdın benı dedım annemler gelır hayır dedı elımı bacaklarına attım uzandık yataga yapma nolur gelırler sımdı dedı elımı thısrtun ıcıne sokup goguslerını oksadım sonra amını oksamaya basladım ılk baslarda engelledı ama baktı vazgecmıycem bıraktı kendını sortunu cıkarttım amını yalamaya basladım hıc ses cıkartmıordu ama ıyıce kendınden gecınce kafamı tutup bastırmaya basladı amına hemen sıkımı cıkarttım agzına goturdum yalamaya basladı delı gıbı emıyor bı yandan da bırımı gelıor dıe dısarıyı dınlıordu hadı cabuk yap dedı amına dayadım ve soktum opsumeye basladık 5-10 dakıka surmedı bosaldı bende onunla beraber geldım. Toparladı hemen. Hale bak ya dıye tualete gıttı bende mutluluktan ne yapacagımı sasırdım. Sonra odama gectım. Aradan 10 dakıka gecmedı yanıma geldı. Bır daha yapmayalım ben kendımı cok kotu hıssedıyorum dedı. Sarıldım. Tamam dedım. Ama o gıdene adar her gun her bos kaldıgımızda delıler gıbı sevıstık. Oyle anlar oldu kı son anda anneme yakalanmaktan kurtulduk. O sımdı ankarada. Sureklı gorusuoruz. Onumuzdekı yaz yıne gelecegını soyluyor. Yasak bırsey ama engellenemıor.

İsim : kuzenıneaşık
Mail : alendeloneenosaesk123421@yahoo.com

kardeşim okul elbisesini değiştirirken

merhaba ben hakan 20 yaşında üniversite sınavına hazırlanan bir gencim. Benden küçük lise 2 ye giden 16 yaşında birde güzel bir kız kardeşim var. Biz kimi zaman kavga eden kimi zaman oyun oynayan her günü farklı ama hep zamanı beraber geçiren kardeşiz. Ben lise yıllarından itibaren sexi çok düşünen ve yapmak istiyen birisiydim. Ama hiç bu fırsatı yakalayamadım. Bu da beni kardeşime yönlendirdi hep cinsel arzularımı kardeşime dokunarak onu izleyerek giderirdim. Tabi ona belli etmeden. Kardeşim lise ye başlayınca artık bana fazla ilgi göstermemeye çok yaklaşmamaya başlamıştı. Her halde yaşı ilerledikçe ona dokunuşlarımı anlamış yada yanlış bir şeye yol açmamak için uzaklaşmıştı. Lise 1 yılı uzak geçmişti yani ama lise 2 de tekrar eski günlerdeki gibi olmuştuk. Beraber ders çalışmaya başlamış geceleri beraber oturur sohbet ederdik. Ve benim bu ona dokunuşlarım ve izlemelerim başlamıştı. Artık daha zevkli olmuştu çünkü kardeşimin vücudu ve kendi çok güzel olmuştu. Okulun 2. Dönemi olduğunda havalar da soğumuş oluyordu. Bizim evde sobalı olduğundan kışın ben sobalı odada yatardım. Kardeşim okula benden önce giderdi. Oda havaların soğuk olmasından dolayı üstünü sobalı odada değişirdi. Ben ilk başlarda bunu bilmiyordum. Saatin alarmı çalana kadar kalkmazdım. Yine böyle bir sabah erkenden uyanasım gelmiş ve kalktığımda kardeşimin üstünü değiştiğini gördüm tam karşımda soyunuyordu. Daha yeni yeni geceliklerini çıkarmaya başlamıştı. O benim baktığımı fark etmemişti. Geceliği çıkarttığında altında bir külot bir badi altında da sutyen vardı. Göğüsleri ne büyük ne küçük çok harika idi. Esmer tenli olmasıda onu daha çekici yapıyordu. Geceliği çıkardıktan sonra ilk önce beyaz renkli kilotlu çorabını giydi o dar kilotlu çorabın içinde götü iyice sıklaşmış bir biçimde beni iyice azdırıyordu. Kendimi zor tutuyordum kalkıp dokunmamak için. Artık üstünü giydiğinde ben o gördüklerimden sonra hâlâ frikik vermesini bekliyordum. Çünkü ona bakmaya doyamıyordum. Artık sabahları ondan önce kalkıp salona gelip üstünü değişmesini bekler olmuştum. Bu böyle bir süre sürdü. En sonunda bir sabah benim onu izlediğimi fark etti ve bana her seferinde bakıp bakmadığıma bakmak için sürekli bakıyordu. Bende o baktığında gözlerimi kapatıyor bir süre sonra tekrar açıyordum. Ondan sonraki günler artık bana baktığında bu sefer gözlerimi kapatıp kaçırmıyordum. Onunda bundan artık çekinmediğini görünce ben artık çok rahat davranmaya başlamıştım. Yorganın altından elimle sikimi oynarken ona fark ettirip onunda bakmasını sağlamıştım. Göz göze geldiğimizde hiç ciddiyetimizi bozmadan bakışıyorduk. Günün diğer kısımları her zaman ki gibi normal geçiyor. Sadece sabahları farklı oluyordu ikimiz acısından. En sonunda bu konuyu o açmıştı. Abi sabahları beni seyretmek çok mu hoşuna gidiyor diye. Ben ne diyeceğimi şaşırmış bir müddet hiç bir şey diyemedim. Ve bir anda evet diyebildim. Sonra hiç bir şey demeden odadan ayrıldı. O akşam yine ders çalışalım mı dedi bende olur dedim ve başladık ders çalışmaya. Yaklaşık bir buçuk saat çalıştıktan sonra biraz mola verelim dedi ve havadan sudan sohbete başladık. Laf lafı açtı ve sence ben güzelmiyim yoksa çok mu güzelim diye sordu. Bende sen çok güzelsin ve bazen aklımdan kardeş olmasıydık diye geçirdiğimi söyledim. Niye ne olacaktı ki dedi. bende bir cesaretle dudağına bir öpücük kondurdum. Gözlerimi kapattım ne yapacak diye bekledim. Ilk önce kalktığını hissettim gidecek sandım gitmedi ve geri yerine oturdu elini elime koyup oda bir öpücük kondurdu ve bencede kardeş olmasaydık dedi. Gözlerimi açıp bu sefer ikimiz birden başladık öpüşmeye öpüşmek çok uzun sürmedi çünkü annemin sesisyle irkildik. Daha yatmıyormusunuz diye. Saat 11 i geçiyordu. Ders bitsin yatarız diye karşılık verdik. Annem gil erkenden yatardı. Bizimde yatmamızı isterlerdi erkenden. Biz ikimize bakıp ne yapacağımızı bilmeden öylece bekliyorduk. O hiç bir şey söylemeden kitaplarını topladı onun odasında olduğumuzdan bende hiç bir şey söylemeden odadan çıktım. Salona gittim tam yatağımı açarken arkamdan bana sarıldı ve boynuma bir öpücük kondurdu. Bu gece burda beraber yatalım dedi ve beraber yatağı serdik. Gidip geceliklerimi giyip geliyorum dedi. Ben yatağa uzanmış onu bekliyordum geldiğinde yanıma girdi ve sarıldık ve öpüşmeye başladık tekrardan bir yandan da annem yada babamın çıkmasından çok korkuyorduk. Ama cinsel arzumuz daha ağır basıyordu. Bende bir yandan geceliğini sıyırıp okşamaya başladım heyecandan tirtir titriyordum. O bana göre daha soğuk kanlıydı. Üstünden geceliği çıkartmak istedim ama izin vermedi. Çıplak kalmayalım her ihtimale karşı dedi. O sırada elini benim alete attı ve eşofmandan dışarı çıkardı öpüşmeyi bırakıp gözlerini benim alete dikti. Bir müddet eliyle oynayarak inceledi. Bunun hepsini içimde düşünemiyorum dedi. bende ona bir gülücük attım. Ben hâlâ onun külotunu çıkarmamıştım sıra bende diyerek külotunu çıkarttım. Üstünde bir tek kıl parçası bile yoktu tertemizdi elimle bi 5 dakka oynadım oda benimkiyle oynuyordu bu oynama benim boşalmama yetmişti. Onun eline boşalmıştım vede yatağa tabi. O hiç hoşlanmamıştı çok kötü dedi. Çekmeceden reçete alıp yatağı ve elini silip devam ettik. Yalamamı istermişın dediğimde kendini hemen sırt üstü atmıştı bile. Başladım yalamaya çok zevk aldığını bırakmamı istedi çünkü sesi duyulabilirdi. Hadi sıra sende sende yaka dedim oda yapmasam olmaz mi dedi bende hadi ama bi dene istemezsen yapma dedim tamam dedi ve benimkinin ucunu ağzına ufaktan bi aldı dilini değdirmeden daha yeni attırdığım için fazla temiz değildi bende çok zorlamadım. O gece sadece seviştik sıkışmeden çıkacak seslerden dolayı. Sabaha karşı 3 gibi kalkıp kendi yatağına gitti ve öylece uyuduk. Sabah bir öpücükle uyandım bu çok güzel bir duyguydu. Kalkıp onu ellerimle kendim soyup giydirmiştim. Ve servis saati geldiğinde kendim yolcu ettim. Bende yavaş yavaş hazırlanmaya başladım. Annemi kaldırıp bende çıktım. Öğleni iple çekiyordum eve gidip hasret gidermeyi. Eve gittiğimde annemde hazırlanmış ben çıkıyorum alışveriş yapacam diye çıktı. Artık sadece kardeşimin eve gelmesi kalmıştı. Işte o an zil çaldı ve kardeşim de geldi. Annem yok diyerek karşıladım onu çok sevinmiş bir bicimde dudağıma yapıştı ve onu kucaklıyarak salona geçtik hiç zaman kaybetmeden birbirimizi soymaya başladık zamanımız kısıtlıydı çünkü. 15 dakika bir ön sevişme yaptık yine. Hadi artık yapalım dedim ve tamam ben hazırım dedi ve sırt üstü uzandı bacaklarını açtı. Çok korkuyorum dedi. Merak etme çok sakin ve yavaş yapacam dedim ben yine rahatlaması için 5 dakika kadar yakadım. Istiyorsan elimle bozim dedim yok hayır sikinle boz dedi aleti biraz tükürükledim ve amının dudaklarına yerleştirdim bir kaç sürttükten sonra hafif hafif içeri itmeye başladım ilk başlarda bişe yoktu daha zara gelmeden alışsın diye öyle biraz sokup çıkardım ve zara dayandığında biraz daha ittim ve o an bastı çığlığı canım çok yandı diyerek ben biraz daha gil get yaparak çıkarttım ve temizlenmek için banyoya gittik bir güzel temizlendikten sonra geri döndük ve hadi devam edelim dedi ve yine sırt üstü yattı ben yine biraz daha yaladım ve sikimi amının içine yerleştirdim artık o korku dolu bakışları kaybolmuş gülerek hadi sal içeri diyordu yavaş yavaş içeri iterek hepsini içeri soktum. Bu sefer bağırmamıstı git gellere başladığımda daha fazla dayamayarak çıkarıp bu sefer bir reçeteye boşaldım ve hemen geri devam ettim artık zevkin doruklarına çıktığını söyleyerek oda boşaldı kendine hakim olamıyordu çırpınıyordu çok güzel bir manzaraydı. Nefes alışverişi çok hızlanmış seni seviyorum çok güzeldi deyip dudağıma yapıştı bende bu sırada memelerini okşamaya başladım onu kaldırıp ben yüz üstü yatıp üstüme oturturup zıplattırıyordum ama onun dizleri tutmamaya başladı ve kalkıp yatağa uzandı sen devam et dedi ve ben yine içine girip çıkıp boşalmıştım. Seni yine boşalttirim mi dediğimde hayır ben ikinciyi kaldıramam diyerek toparlandık. Önce o dusa girdi beraber girmedik çünkü annem gelebilirdi. Ben oturup yaşadığım zevki ve gelecek te neler olacağını düşünürken annem gelmişti. Yardım et de aşağıda ki poşetleri çıkartalım diye marketin araba ile gelmişti. Şimdi düşünüyorumda iyiki o sabah kalkmışım. O günden sonra evdeki hayatımız çok güzel geçiyor. Herkese böyle mutluluklar.

İsim : hakan
Mail :

19 yaşındaki erkek kardeşim

Mrb. aile içinde geçen sex konularını netten okumaya başladığımda bir çok kimsenin bu olaya meraklı olduğunu anladım.ancak yazılanların çoğu yalan olduğu çok belli.gerçek adımı vermiyeceğim adıma pınar diyelim.20 yaşındayım.başımdan geçen ve hala geçmekte olan olaylar bundan 2 sene önce başladı.o zamanlar kardeşim mert 14 yaşındaydı.bende 18.sanırım babamızın çok sert biri olmasından . ve annemizin hiç bir şekilde olaylara müdahale edememesinden ikimmizde içine kapanık insanlar olduk.hakkımı hiç bir zaman arayamadım.2 sene önce okullar kapannmıştı ve biz yazlığımıza gitmiştik.2 gün süren temizlikten sonra denize gidecektik fakat benim bikinim küçük geliyordu son sene göğüslerim ve kalçam büyümüş boyum uzamıştı.anneme söyledim oda şimdi bişi yapamayız baban . senin böyle denize girmene izin vermez dedi.gerçektende olcak gibi değildi göğüslerim kenarlardan taşıyor,bikinimin altı kalçamın arasına kaçıyordu.sen kardeşini al onla pırlantaya gidin dedi.cuma günü ve akşam üstü olduğundan orada rahat edebilirdik.babamla annem gittikten sonra bizde pırlantaya gittik.pırlanta koyu kasabanın dışında 4 5 km.uzaklıkta dik bir tepenin altında ağaçlarla denizin buluştuğu çok güzel bir yerdi fakat koruma altında olduğu için ve etrafında hiç sosyal aktivite olmadığı için genelde boştu.bisikletlere binerek pırlantaya ulaştık.bisikletleri bir ağaca zincirledik,kumsalda yürümeye başladık.ileride 2 tane turist vardı.kadın 30 larında olmalıydı ve üstsüzzdü.yanlarından geçerken kardeşim abla kadının memelerine baksana dedi.bakma ayıp rahatsız etme onları dedim.onlardan uzaklaştıktan sonra bir ağacın altına geldik.mert hemen t şörtünü çıkardı denize koştu.bende elbisemi çıkardım göğüslerimi düzelttim.mayo yine kıçımın arasına kaçmıştı onu çıkardım ve denize ilerledim.mert dizlerine kadaar suya girmiş beni bekliyordu,yanına giderken göğüslerime baktığını gördüm.nereye bakıyon sen dedim,oo sendemi rahatsız oluyorsun dedi. evet rahatsız oluyorum . bakma diyip arkamı döndüm.abla sen nereni dönsen bakacak bir yerler var diye güldü.tam kızıp azarlıcaktım ki bana su sıçratmaya başladı.bende karşılık verdim ve birbirimizi ıslatarak suya alıştık ardından suya daldık bir sure yuzup eğlendik.ben çıkıyorum diye kıyıya yöneldim.mertte peşimden geliyordu.arkammdan abla senin kalçaların harikaymışbe demezmi.altımı düzeltmeden sudan çıkmıştım.hemen ellerimi kalçama attım ve neredeyse tamamen kıçımın arasına kaçan mayoyu düzelttim.merte baktım gülüyodu.kurulanıp yavaş yavaş batan güneşin altına uzandık.mert güneş yağı getirmişti ve kollarına sürüyordu.bana sürsene dedim.yüz üstü yatmamı söyledi.denileni yaptım.boynumu ovarak omuzlarıma masaj yapmaya başladı.2 günün yorgunluğuna iyi geliyordu doğrusu.ardından sırtıma indi,yağı sürerken masaj yapıyor ve arada eller göğüslerimin kenardan taşan kısımlarına dokunuyordu.ama bunu abartarak yapmıyordu.bişi demedim.derken belime indi ordadanda topuklarıma.ayak tabanlarımı dahi ovalıyordu.sen neren biliyoun bunları dedim,kız arkadaşıma yapıyorum dedi.başka neler yapıyorsun onla dediğimde başka bişi yapmama izin vermiyo o daha 12 yaşında dedi.kardeşimden beklemediğim şeylerdi bunlar şaırmıştım.derken bacaklarıma çıktı baldırlarımı eziyor yorguunluğunu alıyordu.en sonunda kalçamın bacaklarımla irleştiği yere geldi.kalçama . yağ döktü ve kalçama masaj yapmaya başladı.cinsel bir şey hissetmiyordum ama hoşuma gidiyordu ve bu yüzden mayomun yavaş yavaş kalçamın arasına doğru toplamasına göz yumuyordum.elleri makine gibiydi ve kalçamı adeta yoğurmaya başlamıştı her hareketinde mayo biraz daha toplanmaya başlamıştı. kalçamı sadece bir kkişi okşamıştı oda lisede kantin sırasında yüzünü dahi görmediğim biriydi.o zaman hoşuma gitmemişti ama şimdi zevkli oluyordu.derken mert bir hamlede mayoyu kalçamın arasına toplayı verdi.hemen elimi arkama attım ama bileklerimden tuttu yorgun değilmsin dedi.aslında olanları çokta önemsemiyordum,kardeşim daha çok küçüktü ve kötü niyeti yoktu bişi yapmadım kendimi . bıraktım.şimdi daha sert davranıyordu.kalçamı okşuyor yoğuruyor yukarı aşağı masaj yapıyordu.baş parmakları mayomun altına doğru kaymaya başladığında neredeyse uyuyacaktım.irkildim ama bişi yapmadım ve bir süre sonra her iki baş parmağı kuyruk sokumumda birleşiyip aşağı inerken ayrılıp kalçamın arasına girmeden aşağıya iniyordu.ama bir sürre sonra parmakları ayrılmamaya başladı biraz daha devam etmesi halinde tam kıçıma dokunacaktı öyle yapma demek için başımı döndürürken elleri aşağıya doğru kaymaya başladı ve parmaklarını hiç çekmeden tam kıçımın deliğinin üstünden geçirdi.parmaklarının baskısını tam anlamıyla hissetmiştim.öylece baktım bişi diyemedim.bana baktı sonra kalçama bakarak ellerini yukarı doğru ittirdi ve parmaklarının biri deliğimin tam üstünde kaldı.parmağı yavaşca kıçımı zorluyordu ve ben gözlerimi kapamış zevk almaya bakıyordum.parmağını çekti ve iki elini yukarda birleştirdi ardından yine indirdi artık hareketleri daha yavaştı ve kıçıma geldiğinde parmağı kendimi kasmasam içime girebilirdi.çok tuhaf hissediyordum amım ıslanmış ve karıncalaşıyordu.derken sol baş parmağıyla mayomu kenara çekti ve kıçımı tamamen açıkta bıraktı.sağ baş parmağını hemen deliğe dayadı ve . bastırmaya başladı,kalp atışlarım hızlanmış canımın acısı hoşuma gidiyordu.ve parmağı yavaşça içime girmeye başladığını hissettim.o anda ne yaptığımızı anladım.üstmdeki kişi benim küçük kardeşimdi ve kıçıma parmağını sokuyordu.niyetide hiçte iyi değildi.hemen kendime geldim ve elini yakalayıp yan döndüm sen ne yapıyorsun dedim.ben bişi yapmıyom sen ne yapıyosun yatsana dedi.olmaz dedim ben senin ablanım böyle şeyler yapamayız.bişi yaptığımız yok ki masaj yapıyom sana dedi.yok dedim yeter artık gidelim dedim onu üstümden atıp hemen elbisemi giydim.elllerim titriyordu.resmen azmıştım ve devamını istiyordum ama bu mumkun değildi.giyindiğimde hala oturuyordu kalsana giyin dedim.tamam be diyip ayağa kalktı şeyi kocaman olmuştu bana hiç bakmadan üstünü gidi ve bisikletlerin . yanına gitik.akşam pek konuşmadık ama normal geçti.bir gün sonra babam bana para verdi bikini almak için.kardeşimle gidecektik.kasabaya indik ve bikinimi aldık. Ancak otobüsü kaçırımıştık,ve diğer otobüsü beklemeye başladık.1 saat kadar sonra otobüs geldi ama oturacak yer yoktu,her yer doluydu.eve doğru giderken otobüs her duraktan ınsanları almaya başladı ve bir süre sonra adım atacak yer kalmadı.mert yanımda duruyordu ve göğsü koluma yapışmıştı.bir süre sonra bırden arkama geçiiverdi.sol eliyle belimi kavradı.sağ eli önümdeki koltuğun demirini tutuyordu.bir süre sonra kalçama bir şey dayandı ve büyümeye başladı.mert beni fordluyordu.kenara doğru kaçmaya çalıştım ama hem elleri hemde otobüsün tıklım tıklım olması buna engel oldu.bişi yapamıyordum,söz bile söyleyemiyordum.şeyi tamamen sertleşti ve kıçımın arasına yerleşti.kasıkları kalçamına baskı uyguluyor siki kalçamın arasında gidip geliyordu.sağ elini yavaşça indirdi ve kalçamı okşamaya başladı.şimdi daha sert bir şekilde bastırıyor ve her seferinde beni öne doğru iktiriyordu.elini kalçamdan çekti şeyini düzelttip tam kıçımın deliğine daydı.şimdi her . baskısını neredeyse içimde hissediyordum.sol eli belimi okşarken sağ eli aşağı indi ve eteğimin altında kloduma ulaştı.kötü durumdaydım etrafta birisi olanları anlasa mahvolurduk.kendimi kasabildiğim kadar kastım.ama durmuyordu ve eliyle klodumu aşağıya çekmeye başladı hemen bende klodumu onden yakaladım ama önumde oturan kadın elime baktı bende karnım ağrıyo gibi bir hareket yaptım.olcak gibi değildi kloduma öyle asılıyorduki artık tutamadım ve klodum aşağıya 1 karış kadar kaydı.artık kalçam tamamen açığa çıkmıştı.parmakları hemen kıçıma dayandı hem okşuyor hemde orta parmağını sokmaya çallışıyordu.dünkü olaydan sonra tuz biber olmuştu bunlar ve elini birden çekti bir süre hiç bişi yapmadı ,ardından eteğimi yukarı kaldırdı ve altına elini soktu eli kalçama değiyordu bunu hissediyordum ama sonra kalçama başka bir şey temas etmeye başladı.mert sikini çıkarmış kalçama sokmaya çalışıyordu.ama bu mümkün değildi kendimi felaket bir şekilde kasıyordum.sadece arasına bir kısmını soka bilmişti deliğe ulaşamıyordu.her iki eliyle belimden yakalı ve gidip gelmeye başladı.siki kalçamın arasındaydı ve ben ilk defa bir erkeğin cinsel orrganına değiyordum.dünkü birikimle bu birleşti ve yine ne olacak demeye başladım,hiç kimse görmüyordu.bir tarafımda saçmalama o senin erkek kardeşin onla bunları yapamazsın diyordu.kendimi kasmaktan ölmüştüm artık güçüm kalmamıştı ve canımda boş ver diyordu haifçe kendimi bıraktım ve siki tam olarak kıçımın arasına yerleşti.birdenmanyak gibi hızlandı.ne olacak diye düşünürken boşaldı sıcacık menileri önce kalçama ardındanda bacaklarımdan yere akıyordu.bir süre daha öylece kaldı,sonra once kendı üstünü sonra benımkini düzeltti.eli hala kalçamdaydı okşuyordu,yavaşça elini bacaklarımın arasından amıma kaydırdı.amımda sırılsıklamdı parmmakları amımın dudaklarını eziyor deliğime bastırıyordu ve bir süre donra ilk defa orgazm olacaktım.ama olmadı bizim durağa gelmiştik ve geç kalmıştık.hemen inmemiz gerekiyordu.indik hiç konuşmadan eve koştuk.babam dışarda bizi bekliyordu.baya kızdı bağırdı ikimizide 1 gun için odalarımıza kılıtledı.o gün masturbasyon yapacaktım ama yapmadım,kendimi kotu hıssetmeye başlamıştım.mert benım küçük erkek kardeşimdi bende onun ablasıydım.bu yaptıklarımız doğru değildi.kahvaltı yaptık ve denize gitmek için hazırlandık.bahçeye çıktım mert bisikletleri hazırlamış annemle benı beklıyordu.mert babamaablamla ben pırlantaya gitcez demiş babamda olur demiş.pırlantaya vardığımızda kimsecikler yoktu ortada geçen gün atlında oyurduğumuz ağacın altına gittik.mert bana bakıyordu bana bakma ben soyunmucam dedım.abla otobuste olanlardan boyle yapıyon demı dedı.evet o yuzden dedım ben senın ablanım bana boyle davranamazsın dedım.ama senınde hoşua gıtmıyomu dedı,hayır gıtmıyor hiç hoşlanmıyorum dedım.iyi diyip denize girdi.derken elınde bır kovayla koşarak geldı bak ne buldum.içine su doldurmutu ve bırden ustume döktü.üstüm başım ıslanmıştı gülülerek üstüme atladı hadı heryerın ıslandı denize girelim diyordu olmaz hayır dıyordum ama dınemıyordu.elbiseme yapıştı çekiştire çekiştire çıkarmaya başladı.artık boğuşuyorduk olay güreşe dönmüştü ve sikini hissedebiliyordum.niyeti belliydi ama oyun oyunuyorduk sankı elleri göğüslerime geliyor hemen iktiriyorrdum bu sefer belimden kapıp yere yetırıp ustume çıkıyordu bacaklarımı açmaya çalışıyor ardından arkama dolanıp sikini kalçama dayıyordu.tamam dur ben çıkarırım diyip elbiseyi çıkardım.abla hava çok sıcak denize girmeden ben sana yağ süreyim dedi.niyetizaten baştan belliydi.iyi dedim sür. yüzü koyun yatar yatmaz kalçama oturdu sikini hissediyordum omuzlarımı eskısı gibi ovmuyordu hemen bikinimin kopçasını açtı ne yapıyorsun diyemeden yağı sırtıma boşalttı ve hem sırtımı hemde göğüslerimi okşamaya başladı.dirseklerinin üstünde sur biraz dedi neden diyordum ama o benı tutup kaldırmaya başladı bende dırseklerımı yere dayadım.elleri anında göğüslerime gitti göğüslerim avuçlarındaydı artık.uçlarını eziyor okşuyordu,ggözlerimi kapadım ve kendimi bıraktım artık boşalmak istiyordum hiç bir şey düşünmüyordum.üstüme uzandı artık sikini daha iyi hissediyordum ve sağ eliyle kalçama tokat attı ardında da yağ dokup mayomun altını çıkarmaya başladı.bunun olmasını istiyormuydum bilmiyordum.sadece mayo toplanacaktı çıkmayacaktı.ama kalçamın yarısı şimdiden dışardaydı tutup çektim yine boğuşmaya başladık,yan yatmış vazıyette ben mayoyu yukarı çakıyordum o ındırmeye çalışıyordu bırak dıye fısıldıyordu kulağıma olmaz diye biliyordum.sonra bırden elıni içeri soktu ve hemen deliğe gitti parmakları.parmağını kıçıma dayayınca yine tahrık olmuştum parmağı olece duruyor sadcee baskı yapıyordu hoşuma gıdıyordu ve parmağı yavaşça içime girmeye başladı yıne kasılmıştım ama bu zevki yaşamaya kararlıyım.parmağının ilk boğumu gırdı ve içimde hareket ediyordu nefesım kalbım her şeyım hızlanmıştı yuzukoyun yattım elini hiç çekmeden yıne mayomu bu sefer sol elıyle çekiştiriyordu.tuttum ama bu sefer çok güçsüzdü tutuşum ve mayo kalçamdan çıktı.parmağı hala içimdeydi.birden çekti parmağını ve iki eliyle mayomu çıkardı.çırılçıplak kalmıştım.kalçama yağ doktu ve yoğurmaya başladı eliyle kalçamı kenarlara doğru açıyor deliğime baktığını hissediyordum,derken sağ elini çekti ve yine üsstüme oturdu deliğimin tam ağzında şimdi parmağı vardı ve yine içime gireckti kalbim deli gibi çarpyordu.yuklenmeye başladı ama bu parmağı değildi bu sikiydi ve mert beni gerçek anlamda sikmeye karalıydı.olmaz dedım ve sıkını yakalıyı vardım.ateş gibi yanıyordu,parmak sadece bu olmaza dedım elimi tutup başımın yuanına koydu,yağı kıçıma boca etti ve yine sikini dayadı hayır yapma diyebiliyordum ki kafası içime giriverdi.canım acımıştı.acım acıyor çıkar dedım ama dınlemıyordu ve bıorden yuklendi.sanki kıçım yırtılmıştı çığlık attım.hemen ağzımı kapadı artık yarısı içimdeydi ve üztüme yatmış bır eliyle göğüslerimi okşaken bır eliyle ağzımı kapıyordu.gidip gelmeye başladı her gelişimde içime biraz daha giriyordu ve giren her kısımda ben küçük çığlıklar atıyordum ve bırden oyle bır kokledıkı hepsi giriverdi içime.resmen inliyordum.oyle bır sure bekledık ve gıdıp gelmeye başladı tekrar şimdi ılk andakı acı o kadar kuvvetlı değildi ve yerıni zevke bırakmaya başlamıştı.pompaladı kalçamı yukarı kaldırınca daha çok içim egiriyordu ve ben domalmaya başlamıştım elini amıma attı.sankı altıma işemiş gibiydim sırılsıklam olmuşum,parmakları amımın dudakları arasında dolaşırken ömrümn o ana kadar yaşadığım en zevklı anını yaşadım kasıla kasıla ve titreyerek boşaldım.mert dahada hızlanmıştı ve oda gelmek üzerydı ki birden kalçamı kendine öyle bir çekti ve içime sıcak menilerini bolaştmaya başladıki 2. kez boşlamaya e zaman başladım ve bu ne zaman bitti anlamdım.uyandığımda mert hala içimde ama siki küçülmüş vaziyette yatıyorduk.sikini tutup çıkarttım.oda uyandı bırbırımıze oylece baktık.bır daha olmıyacak dedım.ve kalktım elbiselerimizi gıydık.konuşmadan bisikletlere bindik ve eve gittik.

Baldız kendi kaşındı

hemen hikaye me gecmek istiyorum.19 yaşında bir baldızım var.5 gün önce klıbalık bir akraba toluluğu olarak kayınpeter ziyaretine giitik.güzel ve manzarılı bir balkonu vardı.hep baraber sohbet ettik. saat gece yarısı olmuştu artık herkes yatmaya gitti. ben dayım ve emmi oğlu bir de baldız balkonda oturmaya devam ettik.ben yatalım dedikce kimse umursamıyordu…saat 3 cıvarlarıydı.baldız kalktı üzerime rahat bir şeyler gyeyim dedi.emmeoğlu arkasından doğru götüne bakarak uff cekti. duymamazlıktan geldim. biraz sonra baldız bir geldi kısacık bir sort göğüslerinin ucu cok net

ortaya cıkan bir askılı badi.dayıyla emmeoğlunun ortasına oturdu ben bile onu süzmeye başlamıştım.biz emme oğlunla cok yakınız her şeyi baylaşırız.baldız samimiyeti artırtı. uzun bir kaltuk vardı.ben şöyle yatsam nasıl olur dedi.ayakları dayıya doğru kafası emme oğlunun kucağına doğru uzandı.gölerini kapıyor gibi yapıyordu.biraz sonra emme oğlu tuvalet diyerek kalktı. bana göz işareti yaptı. içeri gittik oğlum bu kaşınıyor şortun arasından gözüküyor

iç çamaşırı bile giymemiş her şey meydanda dedi. ben olum bakire aman dikkat hemde herkes içerde olmaz dedim.ben cok azgınım

karışmam dedi ben dur bakalım biraz daha kaşınırsa bir şey düşünürüz dedim ve balkona cıktık.baldız uyuyor numarasıyapıyaor her şeyi ni

sergiliyordu. emme oturunca ayaklarını onun üzerine uzattı. her şeyi meydana cıkar dı bana bir göz kırptı. ben de sen bilirsin dedim elini şorttan iceri sokup kurcalamaya başladı. bu arada dayı göğüs uclarıla oynuyordu.bir anda içeridekiler aklıma geldi.burda olmaz dedim.emme oğlu aşağıdaki münübüse gecelim hemde müzik dinleriz dedi.baldız kafa salladı artık dönüş yoktu.aşağı indik inerken bakın bakire aman dikkat dedim bozarsak

mahvoluruz.biraz yeriz dedi. hep beraber münübüse gectik.kaltujkları hemen emme oğlu yatak yapıp.baldızı ortalarına aldılar. soymaya başladılar. baldızım gözümün önünde cırılcıplaktı. ben te tahrik olmaya başladım.emme oğlunun dev gibi bir aleti vardır.ne yapıcaklarını izlemeye başladım. dayı ayaklarını yalıyor emme oğlu saksa

cektiriyor du.ama sadece kafasıyla uğraşabiliyordu.emme oğlu arka ve ön tarafı yercesine emiyor. baldız drin nefes alıp veriyordu.bu sefer dayıya soksoya .

başlamıştı.bakiremisin diye sorudlar evet dedi emme oğlu arkaya gecti. merak etme mutlaka bunu yiyeceksin dedi. ve sokmaya başladı.daha kafası girmişti

ama baldızın gözü dönmüş bağırıyordu sessiz olun diyordum. o sırada emme oğu hızlı bir haraketle hepsini sokunca baldızın nefesi kesilmiş kafasını saha sola sallıyordu.yaklaşık 10 dk. git gel yaptık tan .

sonra boşaltı..hemen arkaya dayı gecip dayadı.yine bağırıyor ama daha az sesi cıkıyorudu. bu şekilde üçer kez yer değiştirdiler.baldız artık sesi solu cıkmıyor öylece domalmış duruyordu. emme oğlu gel bir de sen bak tatına dedi dayanamayıp arakaya gectim.tükürükledim ama kereksizmiş izaladığım gibi fulap etti girdi. 2 kez ben yaptım ve yukarı çıktık

ABİM BANA YETER.

selam ben dilber 34 yaşında 168 boyunda 73 kilo civarında dul bir kadınım 12 yıl önce evlendim on yıllık evliliğimden kocamın kusurundan dolayı çocuğumuz olmadı iki medeni insan gibi oturup konuştuk ve boşandık ben baba evine döndüm kaç taliplim çıktı ama ben evlenmedim yada abim razı olmadı size birazda abimden bahsedeyim abim hakan 43 yaşında sanayide iş yeri olan yakışıklı bir insan onunda karısıyla sürekli sorunları olurdu ben boşanıp baba evine dönünce benimle biraz daha fazla ilgilenmeye başladı bazen pazar günleri beni alır tenha yerlerde romantizm kokan yerlere götürürdü akşamlara kadar takılırdık bana hediyeler alır beni mutlu etmeye çalışırdı. ben abi sen bunları karına yaparsan aranızda sorunlar olmaz derdim oda o kadın bunlara layık deyil sen bizi evde kimse yokken görürsen beni ne hallere koyuyor derdi. benim dönüşüm abime yaramıştı ne zaman ikimiz bir araya gelirsek acaip romantik bir adam oluyordu oysa abim ben kızken katı kuralları olan bir adamdı bu nasıl oluyordu.babam veya annem bana birşeyler almak isterse abim ben alırım diyordu abimin bu durumuna içten içe hayranlık duymaya başlamıştım artık abimi hergün göresim geliyordu oda her akşam bize uğrar öyle evine giderdi. yine birgün işten geldi babama baba dilber bu gece bize gelsin benim hanım çok hasta biraz yardım etsin yengesine dedi babamda olur dedi ben hemen hazırlandım abimle yola çıktık ama abim hemen eve gitmedi bana karnın açmı dedi bende evet henüz yemek yememiştik dedim. .yine romantik bir restauranta gittik yemekleri ısmarladık bu arada çiçek satan bir kadın masamıza yanaştı abi karıcığına bir çiçek alda bu geceniz boş geçmesin inşallah dedi .bir anda sanki başımdan kaynar sular döküldü şok oldum vücudumu ateş bastı memelerimin başlarının büyüdüğünü şiştiğini anladım bu nasıl bir işti abimle göz göze geldim abiminde benden farkı yoktu abim kadına hadi en güzel çiçeklerden ver bakalım dedi kadın bir demet çiçek verdi maşallah birbirinize çok yakışmışsınız allah bozmasın dedi kulağıma eyildi bu geceyi boş geçirme kocanla sabaha kadar seviş olurmu? dedi . ben tamam anlamında başımı salladım .kadınla aramızda geçen bu konuşmaları abimde duymuştu.bundan sonra nasıl olacaktı bende abimde bilmiyorduk.yemeklerimiz geldi yedik masalar doluydu slow bir parça çalmaya başladı bir kaç çift dansa kalktı ben abimin bana dans teklifini bekledim ama ondan çıt yoktu ben abi beni dansa kaldırmayacakmısın dedim. abim bu dansı bana lütfedermisin dilber deyince hay hay deyip kalktım.loş ışıklar altında dansetmeye başladık abim sesizliği bozdu olanları gördünmü neyi deyince ya çiçekçi kadını dedi bizi birbirimize yakıştırmış dedi. ben olabilir dedim.biraz kendimi abime yaklaştırdım vücudlarımız yakınlaşınca abimdende hareketlenmeler olmaya başlamıştı çünkü bacaklarıma sert birşeyler çarpıyordu ben bundan cesaret aldım biraz daha yaklaştım hareketin benden geldiğini anlayan abim beni belimden kavradı kendine yapıştırdı. kulak mememi hafifçe emdi hadi eve gidelim dedi.ben abi yengem evde dedim.abim yok yengen bugün çocukları aldı annesine gitti dedi.eve gelince annemleri aradım şüphelenmesinler diye anne biz geldik yengem annesine gitmiş bende yarın gelirim dedim.annem tamam kızım deyip iyi geceler diledi.abim duşa girdi bende soyundum bu gece çok şeyler olacaktı. abim çıkınca ben girdim ter kokusunu atmak için bir duş aldım duştan çıkınca abimin yatak odasında beni beklediğini gördüm .yanına gittim hiç konuşmadan birbirimize sarıldık öpüşmeye başladık dudaklarımız birbirine dolandı abim dilimi emiyor ben onun dilini emiyordum bir müddet böyle devam ettik ama hiç konuşmuyorduk sanki konuşursak tılsım bozulacaktı.ben abimi sırt üstü yatırdım aman tanrım kocaman bir siki vardıabartısız 22 cm çokta kalındı elime sığmıyordu bir an korktum bunu nasıl içime alacağım diye.eyilip başını öpmeye yalamaya başladım bir müddet yaladıktan sonra.abim beni tutup sırt üstü yatırdı oda amcığımı yalamaya başladı ben onu içimde hisetmek istediğimden fazla yalamasına izin vemedim.yavaş yavaş yukarılara gelmeye göbeğime oradanda başları zeytin iriliğine varmış memelerime geldi epey bir müddet memelerimi yaladı neredeyse süt çıkaracaktı memelerimden.doğruldu sikini amıma dayadı birkaç fırça çektikten sonra yavaş yavaş içime girmeye başladı bir iki git gelden sonra artık köküne kadar sokmuştu biraz sonra abim amımın sikini kavramasına dayanamayarak içime kökledikten sonra tohumlarını içime akıtmaya başladı ben korumasızdım ama olsun bu işin zevki burdaydı son damlasına kadar içime boşalttı. içimden çıkmadan üstüme uzandı. biraz sonra yine dudaklarımız birleşti siki yine kalktı bana dilber seni bu kez götünden sikmek istiyorum. dedi ben ama abi seninki hem çok büyük hemde çok kalın deyince bana kız yavaş sokarım seni kaybetmek istemem dedi ben razı oldum.beni domalttı götüme biraz tükürük sürdü birazda içimden çıkan menilerden sürdü yavaşça başını götüme dayadı. baskı yapmaya başladı ama girmiyordu ben abi gel vazgeçelim deyince olmaz kız ben senin kızlığını burdan almalıyımki sen karım olduğunu bilesin dedi demesiyle basması bir oldu sikinin nerdeyse yarısına yakını götüme girmişti gözümden yaşlar aktı bağırmamak için yastığı dişledim abim yavaş hareketlerle gidip gelmeye başladı artık bende alışmıştım zevk almaya başladım abim az önce boşaldığı için bu defa biraz geç sürdü boşalmaya yakın yine götüme kökledi menilerini sıcak sıcak götüme boşalttı bir müddet sonra çıktı .birbirimize sarıldık derin bir uykuya daldık sabah uyanıncada abim beni amımdan sikti bundan sonra kimse bilmeden defalarca her yerde sikiştim abimle iki defa jinekoloğa gittik bebek aldırdık amayinede içime menilerini atırmaktan zev alıyor hele bir defasında amcam oğlunun düğününden sonra sikiştik onuda başka zaman yazarım.sahi ben artık talipli falan istemiyorum çünki kocamı buldum istediği zaman yada istediğim zaman gelip beni doyasıya sikiyor .ben ne yapacağım kocayı ha siz ne dersiniz.